High Potential Trait Indicator (HPTI) | Thomas.co

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Thomas components
Personality icon

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Förutsäg framgång på arbetsplatsen och få insikt om styrkor och utvecklingsområden

 • Identifiera självmotiverade, drivna medarbetare
 • Klarar de av att arbeta under press?
 • Accepterar de beprövade metoder, eller hittar de nya sätt för att uppnå resultat?
 • Hur väl hanterar de risker och konfrontationer?
 • Utveckla framtida ledare och underlätta successionsplanering
 • Identifiera vilka som är bäst lämpade för en målstyrd miljö
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

High Potential Trait Indicator (HPTI)

HPTI, hjälper till att identifiera personlighet och potential och ger en inblick i hur lämpad personen kan vara för en viss yrkesroll eller befattning.


Så fungerar High Potential Trait Indicator (HPTI)

HPTI är en personlighetstest utvecklats för arbetsmiljön som bygger på Femfaktorteorin (Big-5) och bedömer egenskaper som förutspår framgång i arbetet och identifierar eventuella urspårningstendenser.

Simple assessment icon

Enkel bedömning

På bara 10 minuter får ni en omfattande inblick i kandidatens eller medarbetarnas lämplighet för rollen.

detailed insight icon

Detaljerad inblick

Förstå mer om en individs inställning till förändring, om de trivs i konkurrensutsatta miljöer, hur de anpassar sig till pressade situationer och om de är mer benägna än andra att sträva efter framgång.

robust science icon

Vetenskaplig grund

HPTI bygger på den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin (Big-5) och har genomgått en omfattande validering och optimerats för arbetsplatstillämpningar efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare.

Personality_ Assessment info

Funktioner

 • Typ av verktyg: Personlighet
 • Format: 78 frågor
 • Tidsåtgång: 10 minuter
 • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Thomas personlighetstest har validerats i stor utsträckning och optimerats för tillämpning i arbetssituationer efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare och de insamlade uppgifterna har genomgått avancerade statistiska metoder.

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

For our senior team members, who are highly skilled and experienced people, HPTI has helped to bring clarity to conversations on where to go next helping us to put leadership action plans in place.

Michela Deegan
Learning and Development Manager
Personality Background

Bakgrund och teori

High Potential Trait Indicator (HPTI) har utvecklats av Ian MacRae och Adrian Furnham vid University College London (UCL) och High Potential Psychology Ltd.

Personlighetstestet HPTI, har utformats utifrån en ”optimalitetsmodell”, där man utgår från att en persons personlighetsdrag kan betraktas som ”optimala” utifrån de krav som ställs på en viss yrkesroll eller position, t.ex. ledarskap i ledande befattningar.

De personlighetsdrag som mäts med HPTI är följande:

 • Målmedvetenhet
 • Känslomässig stabilitet
 • Nyfikenhet
 • Riskhantering
 • Acceptans av otydlighet
 • Tävlingsbenägenhet

En persons resultat visas på ett kontinuum för var och en av de 6 egenskaperna; Låg, Måttlig, Optimal eller Överdriven. För mycket eller för lite av någon egenskap kan innebära fördelar såväl som nackdelar. Vissa egenskaper kan indikera en hög potential att lyckas, eller potentiellt indikera egenskaper som kan försämra en annars framgångsrik person.

Ladda ner produktbladet för mer information om hur personlighetstest kan gynna er organisation

Personality Format

Format

Thomas personlighettest HPTI, är ett självskattningsformulär där kandidaten ska skatta 78 påståenden enligt en Likertskala (skala 1–7 från 1 "instämmer inte alls" till 7 "instämmer helt"). HPTI tar bara 10 minuter att genomföra.

HPTI Validity

Reliabilitet och validitet

HPTI har utvecklats under många år i samarbete med experter, yrkesverksamma och praktiker genom forskningsprogram och i samarbete med forskare vid University College London och High Potential Psychology Ltd.

HPTI har validerats i stor utsträckning och optimerats för tillämpning i arbetsmiljön efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare, där de insamlade uppgifterna har genomgått avancerade statistiska metoder.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är High Potential Trait Indicator (HPTI)?

High Potential Trait Indicator (HPTI) är ett bedömningsverktyg som identifierar personlighet och potential. Dessutom kan personer med ledaregenskaper identifieras och underlaget användas för att stötta dem som redan har en ledande roll.

Vad är Big Five-modellen?

Femfaktorteorin (Big-5) beskriver att en individs personlighet kan mätas längs fem huvuddimensioner: Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet och Neuroticism.

Thomas HPTI bygger på Femfaktorteorin (Big-5) men mäter sex personlighetsdrag: Målmedvetenhet Känslomässig stabilitet, Nyfikenhet, Riskhantering, Acceptans av otydlighet och Tävlingsbenägenhet.

Hur fungerar HPTI?

Thomas personlighettest HPTI, är ett självskattningsformulär Kandidaten ska skatta 78 påståenden enligt en Likertskala (skala 1-7 där 1 "instämmer inte alls" till 7 "instämmer helt"). HPTI tar bara 10 minuter att slutföra.

En persons svar på HPTI återspeglas sedan som en position på ett kontinuum för var och en av de sex egenskaperna; Låg, Måttlig, Optimal eller Mycket hög.

Vad kan HPTI användas till?

HPTI har utformats för att mäta personlighet i arbetsmiljön och tittar dessutom på ledarpotential för arbetsgivare att hitta nästa generations ledare och för att stödja dem som redan har dessa positioner.

Många arbetsgivare vill identifiera sina talanger och bygga upp starka successionsplaner. Med HPTI kan du bedöma vilka färdigheter dina ledare behöver och identifiera var en individs ledarskapsstyrkor finns och om det finns några områden som kan förbättras.

HPTI kan också öka självkännedomen och åtgärda kompetensbrister i grupper. Genom att identifiera personer med stark ledarpotential kan HPTI hjälpa er att välja rätt personer för ledarroller och identifiera dem som är ni bör fokusera på.

HPTI bidrar också till att behålla medarbetare genom att hjälpa kompetenta individer att avancera till högre positioner som passar deras styrkor och genom att visa att arbetsgivaren har ett intresse av deras utveckling och förståelse för deras sätt att arbeta.