Beteendeanalyser | Thomas.co

Beteendeanalyser

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Beteendeanalyser

På bara åtta minuter får ni en inblick i en persons beteendemässiga egenskaper

 • Matcha kandidat och roll
 • Hantera prestationer
 • Förbättra kommunikationen
 • Motivera och engagera medarbetarna
 • Identifiera utvecklingsområden
 • Rekrytera rätt person
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Thomas beteendeanalys

Med hjälp av de fyra faktorerna: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance) ger ThomasPPA bland annat information om en individs rädslor, motivationsfaktorer och beteendemässiga egenskaper.


Så fungerar det

 

På bara åtta minuter ger Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) inblick i hur människor agerar på arbetet.

8 minute assessment icon

Åtta-minuters bedömning

På bara åtta minuter ger Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) inblick i hur människor agerar på arbetet, så att ni kan maximera er utbildnings- och utvecklingsbudget, få större säkerhet vid rekrytering och få ökad förståelse för hur ni minimerar personalomsättningen.

detailed understanding icon

Detaljerad information

Thomas beteendeanalys beskriver individens styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för organisationen, vad som motiverar honom eller henne, vilka rädslor hen har och hur hen beter sig under press.

detailed insight icon

Djup insikt

När analysen genomförts får ni omedelbar tillgång till rapporter som fokuserar på affärsresultat och som gör det möjligt för er att matcha människor med befattningar, granska CV:n, hantera, coacha, utveckla, introducera och utbilda era medarbetare.

Behaviour Assessment info

Funktioner

 • Typ av verktyg: Beteendeanalys
 • Format: 24 frågor
 • Tidsåtgång: ca 8 minuter
 • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Registrerad hos British Psychological Society och granskad enligt tekniska kriterier som fastställts av European Federation of Psychologists' Associations

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

Our team sat the Thomas Behaviour assessment, and we all found the results to be very accurate considering how few questions it asked. Using it to gain greater understanding and insight into candidates is invaluable when recruiting, and I can see it being an essential tool for managing a team as well.

Laura O'Driscoll
Managing Director
teams-report-mockup

ThomasTeam

ThomasTeam ger er insikter som hjälper era team att prestera maximalt och ser till att de är motiverade och arbetar mot gemensamma mål – oavsett om de arbetar i en fysisk eller hybrid miljö.

ThomasTeam, som används tillsammans med beteendeanalysen ThomasPPA, hjälper era team att förstå sina kombinerade styrkor, begränsningar och det värde som teamet tillför organisationen. Med hjälp av ThomasTeam kan ni:

 • Förbättra teamets prestationer genom effektivare ledning
 • Hjälpa er att fastställa en mall för den ideala kulturen, rollerna och ledarstilen som ert team behöver för att uppnå sina mål

ThomasTeam ger er en omfattande rapport som kan besvara många frågor, till exempel:

 • Vilken roll spelar varje person i teamet?
 • Var finns eventuella begränsningar i teamet?
 • Hur kan ni hantera dessa begränsningar?
 • Utnyttjar ni varje teammedlems styrkor?
 • Var kan konflikter uppstå?
 • Finns det en kompetensbrist och finns det några utbildningsbehov?
 • Vilken ledarstil är bäst för att motivera och inspirera teamet att prestera bättre?
Behaviour Background & theory

Bakgrund och teori

Under 1950-talet utvecklade dr Thomas Hendrickson William Moulton Marstons DISC-teori, för att skapa Thomas Person Profil Analys (PPA) och dess arbetsplatsrelaterade rapporter.

Marstons ursprungliga teori sade att handlingar som är baserade på känslor, är en individs respons som tar sin utgångspunkt från den omgivande miljön, där miljön beskrivs på en skala som sträcker sig från en vänlig till en utmanande – social miljö. Detta i sin tur påverkar hur individen interagerar med omgivningen.

Den teoretiska modellen beskriver hur individen interagerar med omgivningen och formuleras utifrån 4 grundläggande beteendedimensioner: tendens att utöva Dominans, Inflytande genom det verbala, strävan efter Stabilitet och Anpassning (Compliance), anpassning till regler och standards. Marston publicerade sin bok "Emotions of Normal People" 1928, där han beskrev sin teori om det mänskliga beteendet i detalj.

Thomas beteendeanalys ThomasPPA, fastställer hur individer ser sig själva reagera på situationer som de uppfattar som vänliga eller utmanande och visar om deras reaktionsmönster är reaktivt eller proaktivt. Vilket i sin tur innebär att individens beteendemässiga egenskaper klassificeras i de fyra kategorierna: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance)

Få mer information om hur ni kan få kunskap om era medarbetares beteendemässiga egenskaper och motivationsfaktorer

Behaviour_ Format

Format

ThomasPPA baseras på tvingande val och är en ipsativ analys vilket innebär att individens svar inte jämförs inte med någon annans resultat. Individerna ombeds att välja ett adjektiv som de anser beskriver dem mest och ett som beskriver dem minst.

PPA fylls i genom att individen presenteras för 24 grupper med vardera 4 beskrivande ord. För varje grupp väljer man ett ord som är "mest likt" och ett som är "minst likt". Denna process upprepas 24 gånger, vilket ger 48 val av totalt 96 beskrivande ord.

PPA är tillgängligt online och i pappersversion. Thomas International har också utvecklat PPA+ som lämpar sig för yngre personer och för kandidater som flytande talar språket men för vilka språket inte är deras modersmål.

Behaviour Validity

Reliabilitet och validitet

ThomasPPA har genomgått noggranna vetenskapliga tester för att fastställa dess reliabilitet och validitet som psykometriskt bedömningsverktyg. PPA är registrerad hos British Psychological Society (BPS) efter att ha granskats enligt de tekniska kriterier som fastställts av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International bedriver fortlöpande psykometrisk forskning med PPA och vi har tidigare samarbetat med Psychometrics Centre vid Cambridge University. Kontakta [email protected] om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i något av våra forskningsprogram.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är en beteendeanalys?

En beteendeanalys är ett verktyg som är utformat för att observera, förstå, förklara och förutsäga en persons beteendemässiga egenskaper. 

Beteendeanalyser hjälper oss att förstå många olika aspekter av en persons beteendemässiga preferenser. Det handlar bland annat om att förstå en persons tankesätt, vilja att lära sig och ledarförmåga. 

Att kunna förutsäga hur någon kommer att agera på arbetet, arbeta med andra, övervinna motgångar eller hantera problemlösningssituationer, är direkt kopplat till att uppnå arbetsrelaterade mål och i sin tur även till affärsmål.

Hur fungerar beteendeanalyser?

Thomas beteendeanalys baseras på DISC-teorin och identifierar bland annat en persons rädslor, motivationsfaktorer, kommunikationsstil och beteendemässiga egenskaper

utifrån fyra faktorer: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance). De fyra faktorerna presenteras i en graf och ger en ögonblicksbild av kandidatens beteendemässiga egenskaper. 

Därefter kan man utifrån  Thomas beteendeanalys för att få en djupare inblick om individen generera flertalet rapporter för olika ändamål.

Varför använda beteendeanalyser i arbetslivet?

Beteendeanalyser hjälper organisationer och rekryterande chefer att förstå vilken nivå av interpersonell kompetens en person har och hjälper till att förutsäga hur en individ kan reagera på nya och olika scenarier.

En person kan rekryteras för att hen har de rätta färdigheterna, kunskaperna och/eller den tekniska expertisen men kan bli uppsagd, omplaceras eller förbises när det gäller befordran, på grund av att han eller hon saknar lämpliga interpersonella färdigheter.

Beteendeanalyser bidrar till att säkerställa att de bäst matchande kandidaterna rekryteras och att rätt personer befordras. De gör det möjligt för människor att öka sin självkännedom och hjälper individer och grupper att kommunicera bättre med varandra.

Hur kan beteendeanalyser hjälpa till vid rekrytering?

Beteendeanalyser eliminerar gissningar från rekryteringsprocessen när det gäller att välja rätt kandidater utifrån beteendemässiga egenskaper.

En beteendeanalys kan bidra till att förutsäga en kandidats förmåga att lyckas inom olika områden. Den kan till exempel användas för att förutsäga prestationer. Detta kallas för "prediktiv validitet" och omfattar i vilken utsträckning prestationer i bedömningen förutsäger prestationer i en viss befattning.

Beteendeanalyser har också visat sig vara ett mer rättvist analyssystem än många andra bedömningsverktyg. Detta resulterar i att kandidater kommer vidare i urvalsprocessen oberoende av ålder, kön eller etnicitet, utan på grundval av deras beteendemässiga egenskaper och hur väl de matchar organisationens och rollens krav. 

Vad är skillnaden mellan beteendeanalyser och personlighetstester?

Beteendeanalyser syftar till att förstå hur en person agerar eller reagerar på sin omgivning, sina roller och andra människor. Ett personlighetstest handlar om att förstå vem en person är, baserat på en blandning av egenskaper och kännetecken. 

En beteendeanalys tittar på hur en person kommer att reagera i en roll eller under vissa omständigheter. Detta hjälper rekryterande chefer att förstå hur personen kommer att agera i rollen. En person som vanligtvis beskrivs som "lugn, varm och vänlig" kan till exempel bli "spänd och utåtagerande" i en pressad situation. Samma beteendemässiga egenskaper hos en annan person kan dock avslöja att de trivs i pressade situationer. 

Ett personlighetstest är utformat för att förstå en persons fullständiga karaktär. Det är troligt att en viss personlighet beter sig på olika sätt i en gynnsam eller stressig miljö. 

Personlighet är en kombination av värderingar, åsikter, reaktioner, tankemönster och egenskaper som är relativt stabila över tid. Beteende å andra sidan handlar om hur individen agerar och uppfattas av andra genom sina handlingar. Sammanfattningsvis kan man säga att beteende är vad vi gör och personlighet är varför vi tenderar att agera på ett visst sätt.

Hur kan Thomas hjälpa till med beteendeanalyser?

Beteendeanalysen (PPA) är utformad för att hjälpa rekryterare och rekryterande chefer att få en grundlig förståelse för en kandidats beteendemässiga egenskaper kopplade till arbetet. 

ThomasPPA tar cirka åtta minuter att fylla i och fastställer hur individer ser sig själva reagera på situationer som de uppfattar som vänliga eller utmanande och visar om deras reaktionsmönster är proaktivt eller reaktivt. 

PPA baseras på den på välkända  DISC-teorin (Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance)) och ger resultat i realtid, så att den rekryterande chefen kan titta på kandidatens beteendemässiga egenskaper.

Om du vill veta mer om vår beteendeanalys ThomasPPA, ska du prata med någon i vårt team.