Personlighetstester och bedömningar på arbetsplatsen | Thomas.co

Personlighetstester och bedömningar på arbetsplatsen

Thomas components
Personality icon

Personlighetstester och bedömningar på arbetsplatsen

Förutsäg framgång på arbetsplatsen och få insikt om styrkor och utvecklingsområden

 • Identifiera självmotiverade, drivna medarbetare
 • Klarar de av att arbeta under press?
 • Accepterar de beprövade metoder, eller hittar de nya sätt för att uppnå resultat?
 • Hur väl hanterar de risker och konfrontationer?
 • Utveckla framtida ledare och underlätta successionsplanering
 • Identifiera vilka som är bäst lämpade för en målstyrd miljö
   
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Thomas personlighetstest

Hur vet ni om en person är väl lämpad för en viss yrkesroll eller befattning? Thomas personlighetstest utvärderar sex centrala egenskaper som hjälper till att identifiera den bästa kandidaten för en roll.


Så fungerar vårt personlighetstest

Utifrån en av de mest använda psykologiska teorierna, Femfaktorteorin (Big-5), får ni (utan att ni behöver vara en certifierade psykologer) de insikter ni behöver för mer effektiva rekryterings- och utvecklingsprocesser 

Simple assessment icon

Enkel bedömning

På bara 10 minuter får ni en omfattande inblick i kandidatens eller medarbetarnas lämplighet för rollen.

detailed insight icon

Detaljerad inblick

Förstå mer om en individs inställning till förändring, om de trivs i konkurrensutsatta miljöer, hur de anpassar sig till pressade situationer och om de är mer benägna än andra att sträva efter framgång.

robust science icon

Vetenskaplig grund

HPTI bygger på den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin (Big-5) och har genomgått en omfattande validering och optimerats för arbetsplatstillämpningar efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare.

Personality_ Assessment info

Funktioner

 • Typ av verktyg: Personlighet
 • Format: 78 frågor
 • Tidsåtgång: ca 10 minuter
 • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Thomas personlighetstest har grundligt validerats och optimerats för tillämpning i arbetssituationer efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare och de insamlade uppgifterna har genomgått avancerade statistiska metoder.

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

We’ve put in robust processes with regards to the Aptitude, Behaviour and Personality assessments at the recruitment phase, so we have a well-rounded view of a candidate.

Alan Reilly
Organisation Learning & Development Manager
Personality Background

Bakgrund och teori

Thomas personlighetstest HPTI (High Potential Trait Indicator), lanserades 2006 efter att ha utvecklas av Ian MacRae och prof. Adrian Furnham.

HPTI mäter Målmedvetenhet, Känslomässig stabilitet, Nyfikenhet, Riskhantering, Acceptans för otydlighet och Tävlingsbenägenhet.

En persons resultat visas på ett kontinuum för var och en av de 6 egenskaperna; från Låg till Överdriven. För mycket eller för lite av någon egenskap kan innebära fördelar såväl som nackdelar. Vissa egenskaper kan indikera en hög potential att lyckas, eller potentiellt indikera egenskaper som negativt kan påverka en annars framgångsrik person.

Ladda ner produktbladet för mer information om hur personlighetstest kan gynna er organisation

Personality Format

Format

Thomas personlighetstest är ett självskattningsformulär. Individerna anger hur väl påståendena passar in,enligt en 1–7 Likertskala (1 "Instämmer inte alls" till 7 "Instämmer helt"), för 78 unika frågor. Personlighetstestet tar cirka 10 minuter att genomföra.

HPTI Validity

Reliabilitet och validitet

Thomas personlighetstest har utvecklats under många år i samarbete med experter, yrkesverksamma och praktiker genom forskningsprogram och i samarbete med forskare vid University College London och High Potential Psychology Ltd.

Personlighetstestet har validerats i stor utsträckning och optimerats för tillämpning på arbetsplatsen efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare där de insamlade uppgifterna har genomgått avancerade statistiska analyser.


Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är ett personlighetstest?

Ett personlighetstest utformat för arbetssituationer, ger inblick i en persons styrkor och begränsningar och var dessa styrkor och begränsningar kan komma att påverka deras framgång i arbetssituationen. Ett personlighetstest utformat för arbetssituationer, är utformat för att förstå vilken typ av personlighet du har i arbetssammanhang. 

Är du en person som gillar social interaktion? Tycker du om att arbeta själv eller i grupp? Kan du leda ett team när det behövs? Ett personlighetstest utformat för arbetssituationer, syftar till att upptäcka just dessa egenskaper och sedan, tillsammans med en rad andra verktyg, hjälpa dig att utveckla dina styrkor och ge dig möjlighet att hantera dina begränsningar. 

Oavsett om det är HR eller den person som anställer dig, vill de ha så mycket kunskap de kan få, om hur du arbetar och hur du  hanterar utmaningar och situationer på arbetsplatsen. 

I takt med att fler och fler kandidater ansöker om tjänster, har personlighetstester utformade för arbetssituationer, blivit ett viktigt instrument för att hjälpa till att identifiera potentiella medarbetare utifrån deras personlighet och därmed deras lämplighet för en roll, utifrån en mer vetenskaplig grund än någonsin tidigare. 

Att matcha rätt person med det specifika jobbet är uppenbart lönsamt för en organisation. Personlighetstest är bara ett av många verktyg som hjälper arbetsgivarna att göra detta.

Hur fungerar ett personlighetstest?

Ett personlighetstest består vanligen av en serie frågor som en kandidat måste besvara. Vanligtvis kan testerna variera från frågor som inkluderar: sant eller falskt, instämmer/ej instämmer/ingendera, en likertskala (1-7) eller ett uttalande följt av minst/mest. 

Tillsammans ger dessa frågor en helhetsbild av kandidaten och dennes personlighetsdrag. Vårt personlighetstest är utformat för arbetssituationer och HPTI (High Potential Trait Indicator) hjälper dessutom till att identifiera ledarpotential som en del av bedömningen. 

HPTI utvecklades av Ian MacRae och professor Adrian Furnham 2006 och har utformats utifrån en "optimalitetsmodell", som utgår från att personlighetsdrag kan betraktas som "optimala" utifrån de krav som ställs på en viss yrkesroll eller position, t.ex. ledarskap för högre chefer.

HPTI är  är ett självskattningsformulär där kandidaten ska skatta 78 påståenden enligt en Likertskala (skala 1-7 där 1 "instämmer inte alls" till 7 "instämmer helt"). Testet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Varför ska man använda personlighetstest?

Ett personlighetstest är utformat för att ge användbara insikter om kandidatens personliga egenskaper och preferenser. De saker som vi har svårt att identifiera i en intervju, mäts mer exakt och i sin tur får vi en kandidat och potentiell medarbetare som passar bättre för den specifika arbetsuppgift som är aktuell. 

Skulle det inte vara bra om vi kunde personlighetstesta våra befintliga medarbetare? Svaret är att ni kan göra det. Med insikt och kunskaper om personlighet, kan ni få en mer komplett bild om er själva och er medarbetare och med det bättre förståelse för varför vissa kan ha lättare eller svårare än andra, att utföra vissa uppgifter. 

Vill ni förbättra produktiviteten, engagemanget, minska personalomsättningen och kanske hitta till och med hitta ett potentiella framtida "stjärnor", är det viktigt att låta medarbetarna personlighetstestas, för att få bättre förståelse för deras egenskaper och personligheter.

Hur kan personlighetstester hjälpa till vid rekrytering?

Vid personlighetstestning i samband med rekrytering ska ni ha rollen ni ska tillsätta i åtanke – och om kandidaten motsvarar personlighetskraven för rollen eller inte. Med andra ord hjälper ett personlighetstest till att bättre identifiera rätt kandidat för organisationen, teamet och rollen baserat på dennes personlighet. 

Tänk på den lediga tjänst ni rekryterar till. Passar det en självstartare? Är det en kundinriktad position? Måste den nyanställde hantera flera uppgifter per dag?

Genom att tydligt identifiera vad rollen omfattar kan ni identifiera rätt kandidat utifrån dennes personlighet med hjälp av ett personlighetstest. Varför är detta viktigt? Ju bättre en kandidat passar in, desto större är fördelarna för organisationen som helhet – mer engagerad medarbetare, lägre personalomsättning och större arbetstillfredsställelse på individnivå.

Hur kan Thomas hjälpa till med personlighetstest?

Thomas personlighetstest är ett bedömningsverktyg som alla organisationer kan dra nytta av. HPTI (High Potential Trait Indicator) är dessutom utformad för att specifikt identifiera ledarpotential som en del av analysen.

HPTI baseras på en "optimalitetsmodell" och är utformad som ett självskattningsformulär, där kandidaten ska skatta påståenden enligt en Likertskala (skala 1-7 där 1 "instämmer inte alls" till 7 "instämmer helt"). Detta förutsätter att personlighetsdrag kan betraktas som "optimala" utifrån de krav som ställs på en viss yrkesroll eller position, t.ex. ledarskap på hög nivå.

Tillsammans med en rad andra verktyg från Thomas hjälper HPTI till att identifiera rätt talang för en roll, minska personalomsättningen, öka medarbetarnas engagemang och den totala produktiviteten, samtidigt som ni får förståelse för vem som, med rätt utbildning och utveckling, kan bli framgångsrik i er organisation.