Kandidater | Thomas.co

Kandidater

Thomas components

Kandidater

Inför genomförandet

Oavsett om du ska genomföra en analys som en del av en jobbansökan eller i en utvecklingsprocess, kan vi med hjälp av våra guider hjälpa dig att förbereda dig på bästa sätt.

candidate hero 1

Har du blivit ombedd att genomföra en analys från Thomas?

Vi förstår att det kan vara lite skrämmande att göra tester/analyser men med förståelse för vad som mäts, hur du genomför testet/analysen och vad du kan förvänta dig av resultaten, har du störst chans att prestera efter din förmåga.

Perfect fit icon

Den perfekta matchningen

Hitta ett jobb där du får använda dina styrkor i en företagskultur som passar det sätt du föredrar att arbeta på.

detailed understanding icon

Ditt personliga varumärke

Bygg upp ditt personliga varumärke genom att utveckla en djup förståelse för dina styrkor, din kommunikationsstil och dina motivationsfaktorer.

fear factor icon

Öka ditt självförtroende

Bekanta dig med hur psykometriska verktyg fungerar, så att du med ökat självförtroende kan genomföra tester/analyser i en ansökningsprocess.


Behaviour - candidates

Beteendeanalys

Thomas Beteendeanalys (även känd som ThomasPPA), är en beteendeanalys som är utformad för att identifiera en individs beteendemässiga egenskaper och styrkor.

När du fyller i beteendeanalysen finns det inga rätta eller felaktiga svar och du kan inte bli godkänd eller underkänd. Dina svar kommer att lyfta fram specifika styrkor och ge dig information som hjälper dig att möta kraven i din omgivning, oavsett om det är på arbetsplatsen, i klassrummet eller kanske vid en idrottsaktivitet.

Analysen ska genomföras enskilt och utan avbrott. Du bör sträva efter att inte ta mer än 8 minuter på dig att genomföra den. Se till att du fyller i beteendeanalysen genom att tänka på dig själv i din nuvarande arbetssituation. Om du för tillfället inte har någon roll ska du tänka på dig själv i din senaste roll. Om du ännu inte har arbetat, tänk på dig själv privat.

Du får se grupper med fyra adjektiv. Välj först det ord som MEST beskriver hur du agerar i din nuvarande arbetssituation och därefter det ord som MINST beskriver hur du agerar i din nuvarande arbetssituation. Ditt första svar är oftast det mest korrekta. Beteendeanalysen genererar därefter en rapport baserat på dina svar.

Aptitude - candidates

Kapacitetstest

Thomas kapacitetstest (även känd som ThomasGIA) är ett kapacitetstest som mäter flytande intelligens och utvecklingsförmåga.

Detta är ett tidsbestämt test som genomförs online. Det består av fem olika uppsättningar frågor, som är utformade för att mäta flytande intelligens och på så sätt ge en indikation på en persons sannolika reaktion på utbildning och förmåga att komma igång med uppgifter.

Kapacitetstesterna mäter hur snabbt och korrekt du kan slutföra uppgifterna och de fem deltesterna är; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. Mer information kan du hitta i dokumentationen "ThomasGIA inför genomförandet", som du kan ladda ner här. Här finns exempelfrågor som ingår i testerna och du får möjlighet att öva innan det verkliga testet. Vi rekommenderar att alla kandidater som ska genomföra ThomasGIA, först läser igenom dokumentationen.

Personality - candidates

Personlighetstest

Thomas personlighetstest (även känd som HPTI, High Potential Trait Indicator) utforskar en persons personlighetsdrag och ger en inblick i hur lämpad personen kan vara för en viss yrkesroll eller position.​

Det är ett självskattningsformulär där kandidaten ombeds ange i vilken grad hen instämmer i ett visst påstående från 1-7 (1 = Instämmer inte alls till 7 = Instämmer helt). Svaren kommer att lyfta fram specifika styrkor i förhållande till en viss roll och ger meningsfull information som kan hjälpa dig att utvecklas.

Analysen ska genomföras ensam och utan avbrott och tar ca 10 minuter att genomföra. Kom ihåg att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. För mycket eller för lite av ett personlighetsdrag har både fördelar och nackdelar, så försök att välja de svar som stämmer bäst överens med dig.

Emotion - candidates

Bedömning av Emotionell intelligens

Thomas bedömning av emotionell intelligens (även känd som TEIQue, Trait Emotional Intelligence Questionnaire) undersöker en persons förmåga att förstå och hantera sina egna såväl som sina andras känslor.

TEIQue

Frågeformuläret består av 153 frågor. För varje fråga finns sju svarsalternativ, från 1 = Instämmer inte alls till 7 = Instämmer helt. TEIQue tar cirka 20 minuter att slutföra.

TEIQue-SF

TEIQue-SF ger en ögonblicksbild av de övergripande nivåerna av emotionell intelligens. Frågeformuläret består av 30 frågor. För varje fråga finns sju svarsalternativ, från 1 = Instämmer inte alls till 7 = Instämmer till helt och tar cirka 5 minuter att slutföra. I linje med teorin om emotionell intelligens finns det inga rätta eller felaktiga svar, inga dåliga resultat, utan helt enkelt aspekter av känslor som kan vara relevanta eller inte, för din aktuella situation. Du måste arbeta snabbt och intuitivt och undvika att tänka för länge på den exakta innebörden av varje påstående.

Vanliga frågor

Vad är psykometri?

Detta kan bli långt och komplicerat. Enkelt uttryckt är psykometri ett forskningsområde där man studerar teorin bakom psykologiska mätningar. Psykometri innebär forskning om mätning av färdigheter och kunskaper, kapacitet, attityder och personlighetsdrag. Den psykometriska teorin är grunden för bedömningsinstrument, t.ex. Thomas portfölj av bedömningsinstrument.

Vad är psykometriska tester?

Psykometriska tester ger en djupare inblick i vad som pågår under ytan. De jämför en individs prestationer med andra, eller visar vilka de relativt starka och svaga områdena är, hos en individ. Genuina psykometriska tester tittar på tre grundläggande områden:

 • Kapacitet: exempelvis en persons förmåga/kapacitet att arbeta med siffror, ord, diagram och system

 • Färdighet: vad en person faktiskt kan inom ett område

 • Personlighet: hur en person sannolikt kommer att agera. Detta omfattar ett stort antal aspekter, från någons motivation och värderingar till hur de reagerar på auktoriteter och deras ärlighet och integritet

Genom att kombinera dessa får du tester som mäter specifika områden som emotionell intelligens, inlärningskapcitet, ledarskap, kundserviceorientering och hur människor tänker – områden som är direkt relaterade till vissa karriärer. Om du analyserar många personer i en organisation kan du få fram en organisationsprofil: hur väl dina team fungerar, vilka särskilda färdigheter du saknar och vilka som passar in.

Vad används psykometriska tester till?

Testerna används inom företag, utbildning och idrott för att hantera en hel rad olika beslut som rör människor. Vanligtvis används psykometriska tester för att rekrytera nya medarbetare identifiera personer som har potential att utvecklas, stötta personer som presterar sämre, skapa team, ge karriärrådgivning, coacha personer, identifiera stressfaktorer i en organisation, besluta om den bästa organisations- eller teamstrukturen och skapa incitamentsprogram som verkligen motiverar. Alla beslut som rör enskilda personer eller personer i grupper kan gynnas av psykometriska tester.

Mäter psykometriska tester bara IQ?

Man tror ofta att ett test handlar om vad du kan, att ett test är något som du klarar eller misslyckas med. Men du vet att dina kunskaper bara är en del av vad du tillför livet – i skolan, på jobbet eller hemma. Med tanke på hur snabbt världen förändras kan det vara bättre att ta reda på vad och hur lätt en person kan lära sig i framtiden än vad han eller hon kan nu. Det som ofta kallas för "mjukare" faktorer anses allt oftare vara viktiga för framgång, till exempel: hur väl du förstår och kommer överens med människor, din förmåga att leda, i vilken utsträckning du följer regler eller hittar egna unika lösningar och din förmåga att hantera stress. Så testning handlar lika mycket om detta som om ren kunskap inom ett område.

Vad är en beteendeanalys?

Beteendeanalyser kan visa hur en individ sannolikt kommer att agera.

Informationen kan användas för att identifiera vilken typ av arbete de kommer att trivas i, hur troligt det är att de klarar av att prestera under press, hur väl de passar in i ett team och till och med vilken typ av karriär som skulle passa dem bäst.

Dessa typer av bedömningar tittar på hur människor agerar och svarar på frågor som:

 • Vad motiverar dem?
 • Vilka är deras styrkor och begränsningar?
 • Vilken kommunikationsstil föredrar de?
 • Hur interagerar de med sina kollegor och sitt team?
 • Vilket är deras största värde för organisationen?
 • Ändrar de sitt beteende för att anpassa sig till sin nuvarande situation?
 • Hur agerar de under press?
 • Visar de någon frustration i sin nuvarande situation?
 • Vilken lednings- eller coachningstil passar dem?

Beteendeprofilering visar inte "bra" eller "dåliga" egenskaper hos en person, utan ger bara en förståelse för hur en person föredrar att agera i sin arbetsmiljö och vilka beteendemässiga egenskaper han eller hon kommer att uppvisa. Det finns inga "rätt" eller "fel" svar.

Personlighets- och beteendeanalyser kan användas för att rekrytera, identifiera potential, utveckla, sätta samman team, för karriärutveckling, för att förbättra kommunikationen och för att få ut det bästa av sina medarbetare genom bättre ledarskap.

Vad är ett kapacitetstest?

Kapacitetstester mäter en persons flytande intelligens – hur snabbt han eller hon kan lära sig och behålla nya färdigheter och tillvägagångssätt. Kapacitetstester är en exakt och tillförlitlig indikator på en persons utvecklingspotential.

Kapacitetstester är ett objektivt sätt att bedöma en persons förmågor. Kapacitetstester kan ge svar på frågor som t.ex:

 • Kan den här personen tänka snabbt?
 • Kan de klara av befattningens mentala krav?
 • Trivs de i en dynamisk miljö med stora förändringar?
 • Är det här vara en person med stor potential?
 • Är den här personen en problemlösare?

Dessa tester är utformade för att mäta din kapacitet snarare än dina kunskaper. De omfattar vanligen verbala, numeriska och slutledningstester.

Numeriska tester är till exempel utformade för att mäta hur snabbt och lätt du kan hantera siffror – inte hur korrekt du kan räkna algebra eller ekvationer.

Varför används psykometriska tester i arbetslivet?

Psykometriska bedömningsverktyg kan användas för att rekrytera nya medarbetare, identifiera potential, utveckla, sätta samman team och få ut det bästa av sina medarbetare genom bättre ledarskap. Forskning visar att intervjuer, referenser och ansökningsformulär är mycket dåliga på att förutsäga om människor kommer att lyckas. Intervjuer är särskilt farliga eftersom de påverkas av människors fördomar, tycke och smak. Användning av tester/analyser kan aldrig förhindra sådana här misstag men de kan göra dem mindre sannolika.

Varför används psykometriska tester inom utbildningssektorn?

Psykometriska bedömningsverktyg kan användas för att få ut största möjliga potential från studenter, lärare och utbildningsorganisationer. Bedömningar kan ge praktiska karriärråd till studenter och hjälpa till att överbrygga klyftan mellan utbildning och arbete. Psykometri hjälper eleverna att identifiera sina styrkor och begränsningar, vilket kan hjälpa dem att välja rätt väg efter gymnasiet eller högskola/universitet. Utbildningsinstitutioner använder också psykometriska tester för att rekrytera, utveckla och leda sin personal, inklusive lärare och stödpersonal. Bedömningsverktyg hjälper till att placera rätt personer i rätt roller, vilket ger större tillförlitlighet i medarbetarrelaterade beslut.

Varför används psykometriska tester inom idrotten?

Psykometriska bedömningsverktyg används i idrottssammanhang för att skapa avancerade coachning- och träningsprogram, hantera idrottares utveckling, bygga upp relationer mellan tränare och idrottare och förbättra lagkommunikationen. Psykometri kan hjälpa idrottsorganisationer att få ut det bästa av sina medlemmar, oavsett om det är tränare, idrottare eller supportpersonal. Bedömningsverktyg kan ge objektiv feedback om människors potential i ett lag, en klubb eller en organisation.

Vilka är de bästa förutsättningarna när en analys/test ska genomföras?

Du bör genomföra testet i en miljö där du kan koncentrera dig i lugn och ro. Om du genomför testet i skolan eller på kontoret ska testadministratören förklara hur allt går till. Kontrollera att testet ser korrekt ut – att det inte är en dålig kopia eller en billig utskrift. Ställ frågor om testet: vad det är till för och hur det används i processen? Om du gör testet online, se till att du väljer en plats och tid där du känner dig bekväm, där du inte blir avbruten och där du har tillräckligt med tid för att bli klar. Slutligen är alla bra testanvändare utbildade för att ge dig återkoppling på dina resultat. Detta bör alltid ske, eftersom du har rätt att få förståelse för resultaten och lära dig mer om dig själv.

Avgör testet om jag får ett jobb?

Nej, inte enskilt. Bra tester/analyser tillhandahålls endast till personer som är utbildade i att använda dem och som vet att resultaten ALDRIG får användas enskilt som beslutsunderlag. Tester/analyser används som en del av en process, där varje del (intervjuer, referenser, arbetsprov) utgör olika delar av pusslet. Tester/analyser mäter endast specifika aspekter och används ofta för att utmana subjektiva känslor och fördomar med mer objektiv, vetenskaplig information om en individs egenskaper.

Kommer testet att berätta för mig vilket jobb jag borde ha i framtiden?

Inte direkt! Analysen ger dig inte en lista över arbeten som passar dig, utan lyfter fram dina huvudsakliga beteendemässiga styrkor och preferenser och gör att du får en bättre förståelse för vilka arbetsområden som skulle passa dig bäst. Det ger dig en inblick i vilken typ av arbetsmiljö dina beteendemässiga egenskaper skulle passa i och hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut när du väljer universitetsalternativ, börjar arbeta eller tar nästa steg i din karriär.

Vem kommer att se resultaten?

Våra tester/analyser är helt konfidentiella, vilket innebär att de enda som kommer att få tillgång till dina testresultat är de personer som administrerade din bedömning. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att andra människor ska kunna se dina testresultat, t.ex. kollegor, lärare eller lagkamrater. Du får också en kopia av dina resultat om du vill se dem. Vi rekommenderar att alla testanvändare får återkoppling från en utbildad testadministratör när bedömningen är klar. På så sätt kan du få en djupare förståelse för dina resultat och få möjlighet att ställa frågor. Du kan behöva be om återkoppling eftersom det inte är obligatoriskt i alla lägen för bedömarna att ge återkoppling.

Borde jag vara nervös?

Lite adrenalin hjälper till vid många aktiviteter, inklusive testning men du behöver inte vara orolig. Forskning visar dock att många människor tycker om en väl genomförd testprocess eftersom resultaten och återkopplingen ger dem mer information om sig själva. Testerna/analyserna är till för att hjälpa både dig och den person som administrerar dem.