Kapacitetstester | Thomas.co

Kapacitetstester

Thomas components
Aptitude icon - white

Kapacitetstester

Förutsäg en persons potential att förstå en ny roll

  • Mät mental kapacitet och problemlösningsförmåga
  • Utveckla era medarbetare med hjälp av utbildning
  • Förstå hur snabbt det tar för en medarbetare att anpassa sig
  • Se till att era medarbetare är tillräckligt utmanade
  • Bättre förutsäga framgång i en roll
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Thomas kapacitetstest, ThomasGIA

Kapacitet är allmänt erkänt som den viktigaste faktorn för att förutsäga framgång i arbetet. ThomasGIA mäter den kognitiva förmågan, som kan hjälpa till att förutsäga hur snabbt en person kommer att komma in i en ny roll eller ett nytt system.


Aptitude validity image 2

Varför använda ThomasGIA?

När ni kan mäta en kandidats kapacitet hjälper det er att förstå om personen snabbt kommer att kunna förstå kraven i en roll, om de kan lära sig snabbt och lösa problem i olika scenarier. 

Denna insikt gör det lättare att välja rätt kandidat för en roll, genom att sätta ett objektivt filter på deras kapacitet, oavsett IQ, kvalifikationer och tidigare erfarenhet. Det betyder inte att de är oviktiga variabler men de är inte den bästa prediktorerna för potentiella prestationer i en roll. Frank L. Schmidt och John E. Hunter (1998) vid American Psychology Association inc., granskade 85 års forskning. De fann att högre kognitiv förmåga, eller kapacitet som det också kallas, är direkt kopplat till högre produktivitet och prestationer i en roll än erfarenhet. När ni kombinerar detta med en inblick i kandidatens personlighet och beteendemässiga egenskaper och använder strukturerade intervjuer, har ni en mycket större chans att hitta nästa toppkandidat. 

När ni ska rekrytera och de med rätt kompetens inte kan hittas eller är för dyra att anställa, kan rekrytering av en kandidat, utan behövlig kunskap men som snabbt kan lära sig de färdigheter som behövs, hjälpa er att inte bara minska anställningskostnaderna utan också tiden att det tar att rekrytera. 

Så fungerar ThomasGIA

En individs kapacitet mäts inom fem nyckelområden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga

online tests icon

5 deltester

 

Thomas kapacitetstest består av fem deltester som inkluderar slutledningsförmåga, perceptuell snabbhet, numerisk snabbhet, ordförståelse och spatial förmåga.

detailed understanding icon

Detaljerad förståelse

 

Få en detaljerad förståelse för en persons mentala kapacitet och hur snabbt hen kan ta sig an en ny roll/ett nytt system

detailed insight icon

Förstå generell intelligens

Den totala percentilen ger ett mått av en kandidats generella intelligens, samtidigt som man fokuserar på hur han eller hon reagerar på träning, mental bearbetningshastighet, koncentrationsförmåga och potential att snabbt utvecklas.

Aptitude_ Assessment info

Funktioner

  • Typ av verktyg Kapacitet
  • Format: 5 tidtagna deltest
  • Tidsåtgång:  30–45 minuter
  • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Registrerad hos British Psychological Society och granskad enligt tekniska kriterier som fastställts av European Federation of Psychologists' Associations

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

We simply would not be where we are today without the GIA from Thomas International. The feedback that these assessments provide is invaluable.

Simon Bastin-Mitchell
Commercial Manager
Aptitude_ Background & Theory 1

Bakgrund och teori

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) utvecklades under 15 år av Dr Peter Dann vid Human Assessment Laboratory vid universitetet i Plymouth. Thomas integrerade GIA i sin produktportfölj 2006.

Intelligens har definierats som något som består av flytande och kristalliserade komponenter (Horn & Cattell, 1966):

Flytande intelligens (ren bearbetningshastighet) – grundläggande intellektuella processer för att hantera abstrakta begrepp, generaliseringar och logiska relationer (Carroll, 1993). Flytande intelligens används för att lösa nya problem, använda logik i nya situationer och identifiera mönster. Kristalliserad intelligens (inlärda faktorer) – verbal, mekanisk och numerisk förmåga, osv. Kristalliserad intelligens är förmågan att använda inlärd kunskap och erfarenhet.

Lämplighetsbedömningen är utformad och teoretiskt underbyggd av Carrolls taxonomi/klassificering av kognitiva förmågor, komponenterna i ”g”, som är allmän intelligens (Spearmans och andras allmänna faktor för mental prestation). Bedömningen handlar mycket mer om flytande intelligens och användningen av "processorkraft" snarare än inläst kunskap, genom att mäta grundläggande kognitiva förmågor (perceptuell hastighet, resonemang etc.). Detta är en bedömning av vad vi kallar träningsbarhet snarare än IQ.

Aptitude_ Background & Theory 2

Kapacitetstestet mäter individens snabbhet i informationsbearbetning och förmåga att lära sig och utveckla nya färdigheter. ThomasGIA används för en rad olika ändamål: rekrytering, minska personalomsättingen, utveckling, ledning, identifiering av utbildningsbehov, karriärvägledning, successionsplanering och benchmarking.

ThomasGIA, utvecklades först som ett sätt att mäta kognitiv förmåga och inlärningskapacitet hos de väpnade styrkorna inom den Brittiska armén känt under namnet the British Army Recruitment Battery (BARB). I takt med att verktyget fortsatte att utvecklas använde the Human Assessment Laboratory datorteknik för att bedriva forskning och utveckling av "item-generering", där testobjekt producerades automatiskt för att skapa ett extremt stort antal olika men likvärdiga former av samma test (Irvine, Dann & Anderson, 1990). GIA, tillsammans med en pappersbaserad version, utvecklades utifrån samma teoretiska principer och resurser som BARB. Thomas International integrerade den pappersbaserade versionen i sin produktportfölj 1993 och ThomasGIA 2006.

Ladda ner produktbladet för mer information om hur ThomasGIA kan hjälpa er att bättre förstå era medarbetares inlärningshastighet och reaktion på utbildning

Aptitude format

Format

Thomas kapacitetstest består av fem deltest som mäter kognitiva förmågor (dvs. förmågor som bygger på processer som t.ex. tänkande, språk, beslutsfattande, inlärning och minne).

Var och ett av de fem testen innehåller en typ av uppgift och alla frågor i ett visst test har samma svårighetsgrad. Individens poäng bestäms sedan av hur snabba och korrekta svaren är. Poängen jämförs sedan med en urvalspopulation (normgruppen) för att avgöra om poängen är lägre, högre eller i linje med majoriteten av populationen.

Även om den totala poängen mäter "inlärningsförmågan" mäter var och ett av de fem testerna en specifik kognitiv funktion (beskrivs närmare nedan):

Reasoning icon

Slutledningsförmåga

Deltestet mäter förmågan att dra slutsatser, förmågan att resonera utifrån den information som tillhandahålls och att dra korrekta slutsatser. Testet bedömer individens förmåga att hålla information i korttidsminnet och lösa problem.

Perceptual Speed icon

Perceptuell snabbhet

Deltestet mäter uppfattningen av felaktigheter i skriftligt material, siffror och diagram, förmågan att ignorera irrelevant information, förmågan att känna igen likheter och skillnader samt identifiera felaktigheter. Det testar hastigheten för semantisk kodning och jämförelse.

Numerical Reasoning Icon

Numerisk snabbhet

Deltestet mäter förmågan till numerisk hantering och grundläggande förmåga till numeriskt resonemang, förmågan att snabbt se rimlighet i siffror och snabbhet i huvudräkning. Det mäter i vilken grad en person kan arbeta bekvämt med kvantitativa begrepp.

Word Meaning icon

Ordförståelse

Deltestet bedömer ordkunskap och ordförråd. Det bedömer förståelsen av ett stort antal ord och förmågan att identifiera ord som har liknande eller motsatt betydelse. Det bedömer förmågan att arbeta i miljöer där det krävs en tydlig förståelse för skriftliga eller muntliga instruktioner.

Spatial Visualisation Icon

Spatial förmåga

Deltestet mäter förmågan att skapa och manipulera mentala bilder av objekt. Deltestet korrelerar med tester av mekaniskt resonemang och bedömer individens förmåga att använda mental visualisering för att jämföra former. Det handlar om förmågan att arbeta i miljöer där visualiseringsförmåga krävs för att förstå och utföra uppgifter.

Behaviour Validity

Reliabilitet och validitet

Thomas kapacitetstestet har genomgått noggranna vetenskapliga tester för att fastställa dess reliabilitet och validitet som en psykometriskt bedömningsverktyg. Olika forskningsstudier har visat att GIA är ett stabilt och valid mått på inlärningsförmåga.

ThomasGIA är registrerad hos British Psychological Society (BPS) efter att ha granskats enligt de tekniska kriterier som fastställts av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är ett kapacitetstest?

Ett kapacitetstest är ett sätt att mäta en medarbetare eller kandidats förmåga att utföra en uppgift. Den är inriktad på att testa problemlösning, kommunikation, numeriska och analytiska färdigheter. Kort sagt testar ett kapacitetstest en kandidats färdigheter för en viss roll eller uppgift.

Kapacitetstester ger rekryterande chefer och HR-team verktygen för att bedöma en kandidats kapacitet för en roll, baserat på hans eller hennes färdigheter och förmågor. Eftersom testerna bedöms utifrån dessa kriterier hjälper de till att identifiera rätt person för aktuell roll. Att kunna förstå hur en kandidat kommer att utföra uppgifter eller hur hen kommer att reagera på olika situationer är naturligtvis en stor fördel.

Testerna utförs huvudsakligen via online men vissa organisationer kan välja att låta dig göra dem i deras lokaler - det beror på varje företags rekryteringsprocess.

Vilka olika typer av kapacitetstester finns det?

Det finns två typer av allmänt erkända kapacitetstester: verbala och icke-verbala. Verbala tester är utformade för att testa din förmåga att föra verbala resonemang, din språkförståelse och din situationsmedvetenhet. Icke-verbala tester omfattar numeriskt resonemang, förmåga att hantera numeriska problem, förståelse av mönster och problemlösning.

Dessa kapacitetstester kan delas in i ett stort antal olika bedömningskriterier. Det är vanligt att man stöter på tester som mäter t.ex: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga. Dessa tester identifierar individuellt olika färdigheter och deras potentiella tillämpning i den tänkta rollen.

Till exempel bedömer spatial förmåga, kandidatens förmåga att förstå och visualisera två- och tredimensionella mönster och former, vilket är idealiskt för en yrkesroll som kräver stark problemlösningsförmåga. Den som får höga resultat på det deltestet kan ha högre chans att få en tjänst med de kraven.

Vad är syftet med ett kapacitetstest?

Kapacitetstester är utformade för att förstå en kandidats medfödda styrkor och begränsningar och hur kandidaten kommer ta sig an specifika områden eller roller, baserat på dessa medfödda egenskaper. Med rätt utbildning och fokus kan en kandidat nyttja sin styrkor eller utveckla sina begränsningar.

Vid rekrytering har ett kapacitetstest några viktiga funktioner. För det första hjälper det till att filtrera stora volymer av kandidater för en viss roll, baserat på resultaten – vilket gör att resten av rekryteringsprocessen kan effektiviseras.

För det andra kan rekryterare basera sina rekryteringsbeslut på de färdigheter som framkommer i bedömningarna. Detta bidrar till att eliminera fördomar men också till att stärka teamet och organisationen med rätt kompetens i rätt roller.

För det tredje hjälper ett kapacitetstest den rekryterande chefen att bli mer medveten om medfödda styrkor eller begränsningar som kan utvecklas med rätt utbildning, samt ge kandidaten de rätta verktygen för att växa inom organisationen.

Vilka är fördelarna med kapacitetstester vid rekrytering?

Kapacitetstester bedömer en kandidats kapacitet för jobbet och ger en inblick i hur snabbt han eller hon kommer att förstå rollen. Rekryteringen kan därför bara gynnas av att man får rätt person för den roll som behöver tillsättas.

Många organisationer runt om i världen använder kapacitetstester som standard i sin rekryteringsprocess och det finns allmänt erkända fördelar med att göra det.

Kapacitetstester ger objektiva och effektiva jämförelser mellan kandidater. Förutom att se om en kandidat är bäst lämpad för rollen kan de jämföra de kandidater som har fått önskade resultat i förhållande till de viktigaste kriterierna, vilket ger en rättvis balans mellan varje sökande.

De underlättar identifieringen av styrkor och eventuella kompetensbrister. På så sätt får rekryteringsansvariga en förståelse för vad som krävs för att hjälpa kandidaten att lyckas. De kan till och med använda testerna för att identifiera möjliga förbättringsområden eller hitta en lysande stjärna under rekryteringsprocessen.

Kapacitetstester är också standardiserade. Rekryteringsansvariga kan känna sig trygga med att de uppgifter som tillhandahålls är valida och reliabla och rätt för företaget. Det hjälper också till att motivera organisationens beslut i de fall rekryteringsprocessen skulle kritiseras för att inte uppfylla kraven likaberättigande.

Vad är skillnaden mellan kapacitetstester och IQ-tester?

Ett kapacitetstest är utformat för att utvärdera dina färdigheter och din generella intelligens för en roll, med mätning av exempelvis numeriskt resonemang, verbala färdigheter och mental kondition, medan ett IQ-test utvärderar din intelligenskvot.

IQ-tester är tester som undersöker en persons intelligens. De uppfanns i början av 1900-talet och är ett sätt att ge en bred överblick över en persons intelligens. Jämfört med kapacitetstester, är de breda i sin omfattning men besvarar inte hur en persons styrkor och utvecklingsområden kan påverka en organisation eller till samhället i stort.

Om du vill veta mer om skillnaden mellan kapacitetstester och IQ-tester kan du läsa mer i vår blogg.

Hur kan Thomas hjälpa till med kapacitetstester?

På Thomas International använder vi kapacitetstester som hjälper rekryteringsansvariga att välja ut rätt kandidater för de roller som ska tillsättas.

Vårt kapacitetstest (ThomasGIA) tillhandahålls online via  Thomas plattformar  med rapporter och guider och hjälper er att identifiera rätt kandidat för era roller.

Kapacitetstestet kan hjälpa er att besvara frågor om era medarbetares förutsättningar och utvecklingsbehov och ge svar på frågor som "Är de snabbtänkta?", "Klarar de av befattningens mentala krav?", "Är de bra på att lösa problem?" och "Hur snabbt kan de lära sig?".

Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda kan du prata med någon av våra medarbetare.