Rättvis testning | Thomas.co

Rättvis testning

Thomas components

Rättvis testning

Vi bedriver kontinuerlig forskning och utveckling för att se till att våra bedömningar är korrekta och rättvisa för alla, oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller andra demografiska kategorier. Så här resonerar vi på Thomas.

 

leadership development hero image
Behaviour Validity

Bedömningsverktyg med hög reliabilitet och validitet.

Testleverantörerna måste ha validerat sina bedömningar och visat tillförlitliga resultat. Detta bidrar till att säkerställa att testet mäter det som det påstår sig mäta och att resultaten är konsekventa.

Alla Thomas bedömningsverktyg har registrerats av Psychological Testing Centre (PTC) vid British Psychological Society (BPS). För att bli registrerad måste leverantören lämna in ett omfattande underlag av studier och bevis på reliabilitet och validitet. Underlagen måste bevisa att bedömningarna mäter det de avser mäta med tydliga och tillförlitliga kopplingar till individuella och organisatoriska resultat.

Group 373.

Undvik diskriminering

Testleverantörer måste se till att deras tester inte diskriminerar någon enskild person eller grupp, t.ex. ras, kön, ålder eller funktionsvariation.

Utvecklingen av alla Thomas bedömningsverktyg har omfattat noggrann forskning om gruppskillnader för att säkerställa att ingen grupp är gynnad eller missgynnad. 

Vi investerar mycket tid i översättningar och lokalisering av våra bedömningsverktyg så att användarna får en likvärdig upplevelse på det språk de föredrar. 

Vi utvecklar kontinuerligt robusta normgrupper (stora urval baserade på arbetsför population i ett land) för att se till att alla bedömningsresultat jämförs med lämpliga standarder för största möjliga noggrannhet. 

Slutligen genomför vi tillämpad forskning för att säkerställa att våra bedömningsverktyg minskar effekterna av omedvetna fördomar och inte ger några negativa effekter.
 

Platform hero

Tydliga och exakta instruktioner

Leverantörer av bedömningsverktyg måste tillhandahålla tydliga och korrekta instruktioner för användarna. Detta inkluderar att tillhandahålla lämpliga anpassningar för personer som behöver det, om exempelvis en bakomliggande dyslexi kan påverka testförfarandet.

Thomas plattform ger kandidaterna tydliga instruktioner om vad våra bedömningar mäter och hur de bäst ska genomföras. 

Innan ett test/analys från Thomas påbörjas får användarna ytterligare information om bedömningsformatet, hur de ska genomföra testet/analysen och hur de kan få ut mesta möjliga värde av bedömningen. 

Platform tab 8 - identify future leaders

Rapportering och tolkning av resultat

Testleverantörerna måste tillhandahålla tydliga och korrekta resultat om bedömningsresultaten och se till att dessa resultat tolkas på lämpligt sätt av användarna.

Vi vill att alla som genomför en Thomas-bedömning ska lära sig något om sig själva. Via vår plattform får kandidaterna feedback om deras beteende-, personlighets- och kapacitetstester, beroende på vad de har blivit ombedda att fylla i.
 

Platform tab1

Kontinuerlig utveckling

Leverantörer av bedömningsverktyg bör kontinuerligt se över och vid behov justera sina tester för att se till att de förblir rättvisa och effektiva.

Thomas har team av psykologer, dataspecialister, användarspecialister och utbildare som ständigt ser över och utvecklar tillämpningen av vår vetenskapliga metoder.

Våra team arbetar kontinuerligt med våra bedömningsverktyg för att se till att de fortsatt mäter det de avser att mäta, justerar och adderar rapportinnehåll och ser till att våra användare ständigt har tillgång situationsanpassat innehåll.

Unleash the power of your people with Thomas