Skillnaden mellan beteende och personlighet | Thomas.co

Vad är skillnaden mellan beteende och personlighet? Beteende och personlighet är två olika egenskaper som kan användas för att definiera individer.  

En person bedöms utifrån hur han eller hon beter sig och vilka egenskaper som utgör en del av hens personlighet. Ordet "personlighet" har många definitioner. Personlighet är i huvudsak en kombination av värderingar, åsikter, reaktioner, tankemönster och egenskaper som är relativt stabila aspekter av en individ.

Beteende däremot är hur individen upplevs av andra genom sina handlingar. Sammanfattningsvis kan man säga att beteende är VAD vi gör, personlighet är hur vi TÄNKER, KÄNNER och VARFÖR vi tenderar att bete oss på ett visst sätt. 

Förändra sitt beteende

Även om en stor del av vårt beteende är ett resultat av våra värderingar och övertygelser, är det mycket lättare att bete sig annorlunda än att ändra sina övertygelser. När vi talar om en individs beteendemässiga egenskaper menar vi hur en person agerar eller reagerar i en viss situation och på sin omgivning i allmänhet.

Beteende är situationsbaserat. Det vill säga det förändras beroende på situationen och i det här fallet påverkas det ofta av individens aktuella arbetsmiljö. 

Thomas Beteendeanalys (PPA) utgår fyra huvudsakliga profilfaktorer: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance) för att ge information om en kandidats rädslor, motivationsfaktorer, kommunikationsstil och beteenden.

Det ger en exakt inblick i hur människor agerar på arbetet och gör det möjligt för er att maximera er utbildnings- och utvecklingsbudget genom att identifiera individens styrkor och begränsningar och vilka färdigheter som behöver utvecklas.

Arbetsgivare kan få mer tillförlitlig rekrytering och förstå hur de kan minska personalomsättningen. Kandidater som genomför Thomas beteendeanalys kan få beskrivande ord som:  

 • Driven 
 • Tillmötesgående  
 • Direkt  
 • Undersökande 
 • Reflekterande 
 • Spontan  
 • Metodisk 

Tänk på att dessa beteendemönster är synliga och identifierbara för andra. Med andra ord är det ganska lätt att upptäcka en kollega i ditt team som uppvisar ett systematiskt beteende på grund av deras metodiska tillvägagångssätt och kanske till och med ett mer procedurbaserat beslutssätt. 

Personlighetsdrag är stabila

Personlighet är en persons medfödda egenskaper som har utvecklats genom en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Alla dessa egenskaper utvecklas i tidig ålder och förblir därför relativt konstanta hos en person.

Personlighetsdrag är därför inneboende och stabila. Det hjälper oss att skilja en person från en annan och gör det också möjligt för oss att förstå "varför" ett visst beteendemönster uppvisas i ett visst sammanhang, t.ex. på en arbetsplats.

Thomas Personlighetstest hjälper er att hitta en person vars karaktärsdrag passar bäst för en viss position och identifiera om hen kommer att lyckas i rollen. Testet ger en inblick i en persons:  

 • Målmedvetenhet 
 • Kreativitet 
 • Känslomässig stabilitet 
 • Nyfikenhet 
 • Riskhantering 
 • Acceptans för otydlighet 
 • Tävlingsbenägenhet 

Tänk på dessa personlighetsdrag inte behöver vara synliga för andra. En person kan till exempel uppträda direkt i vissa situationer när det krävs men kanske egentligen undviker risker.

Det är alltså lätt att se att den här personen framstår som direkt i sina interaktioner men det är svårare att förstå hur den känner, hur den tänker och vad den har för uppfattningar om hur den ska hantera risker på arbetsplatsen. 

Vilka är fördelarna med att bedöma kandidaternas personlighet?

Om en medarbetare innehar en position som inte passar hens personlighet leder det ofta till lägre engagemang. Lågt engagemang hos medarbetarna kan leda till högre personalomsättning vilket i sin tur innebär högre kostnader vid nyrekrytering. 

Personlighetstester ger arbetsgivare underlag med kvantifierbar information som hjälper dem att fatta mer korrekta beslut. De genomförs vanligen online vilket påskyndar rekryteringsprocessen. 

Thomas personlighetstest kan visa på potentialen att lyckas eller identifiera egenskaper som negativt kan påverka en annars framgångsrik person. 

Anpassning till distansarbete

År 2020 genomförde vårt vetenskapliga team en studie av 300 distansarbetare över hela världen och analyserade deras beteenden och personlighet, hur väl de arbetade på distans och vilka faktorer som hjälpte eller negativt påverkade dem. Här är resultaten, tillsammans med tips för att förbättra distansarbete: 

De viktigaste slutsatserna från detta visade att alla kan bli högpresterande distansarbetare om vi anpassar vår inställning till distansarbete och hur vi hanteras utifrån våra profiler. Och den största påverkan på distansarbete? Att känna individuell framgång och kontroll över sitt arbete. 

Thomas bedömningsverktyg hjälper till att förutsäga hur väl en medarbetare kan anpassa sig till distansarbete och ger en klar uppfattning om vilka områden som kan behöva övervakas.

Nästa steg mot mer tillförlitlig rekrytering

Thomas Beteende-, Kapacitets- och Personlighets- testerhjälper organisationer att identifiera om befintliga medarbetare och kandidater passar in i rollen och företagskulturen.

Det gör de utifrån kravprofiler men dessutom som grund för att jämföra de sökandes beteendemässiga egenskaper, kognitiva förmågor och personlighet med framgångsrika medarbetare i liknande roller. Denna insikt gör det möjligt för organisationer att snabbt och konsekvent identifiera kandidater med bästa matchning.   

Läs mer om våra bedömningsverktyg här och dra nytta av vår 40-åriga erfarenhet för att förbättra era rekryteringsprocesser.