Vad är Flytande intelligens? | Thomas.co

Har du någonsin arbetat med någon som snabbt tar till sig ny information och drar korrekta slutsatser utan att låta tidigare kunskap eller information påverka dem? Gör du detta dagligen? 

Det är flytande intelligens. 

Den flytande intelligensen, som psykologen Raymond Cattell etablerade 1963, var en del av den generella intelligensen, som enligt honom var uppdelad i två områden. Flytande intelligens och kristalliserad intelligens.

Vi kommer att titta närmare på vad flytande intelligens innebär, utveckla en större förståelse för hur den testas och mäts och skillnaden mot kristalliserad intelligens. 

Thomas kapacitetstest hjälper dig också att få en bättre förståelse för flytande intelligens och är ett effektivt mätverktyg inom de områden som omfattas av detta.

Vad betyder flytande intelligens?

Flytande intelligens är förmågan att tänka abstrakt, resonera snabbt och lösa problem oberoende av tidigare förvärvade kunskaper. Du har säkert stött på, eller är du kanske själv den som kan ta emot ny information och formulera idéer, teorier och till och med lösa problem oavsett vilken kunskap du har byggt upp med tiden med hjälp av information och erfarenhet. 

När du tänker på olika typer av intelligens kan du ha tänkt på två specifika typer av intelligens och till och med på människor. De som har förmågan att komma på lösningar utan större förkunskaper och sedan finns det de som har mycket kunskap och specialiserade färdigheter som har förvärvats med tiden. Den förstnämnda kan definieras som flytande intelligens, den senare kan däremot definieras som kristalliserad intelligens. 

Det är vanligt att höra att människor med tiden känner att deras intelligens minskar. Det är dock mer korrekt att säga att flytande intelligens kan minska och kristalliserad intelligens kan öka. 

Tänk på pussel eller problemlösningsstrategier. Flytande intelligens är nyckeln till att öppna dessa områden eftersom du inte nödvändigtvis kommer på lösningen tidigare, så den nivån av abstrakt tänkande är avgörande för att hitta lösningar. 

Kristalliserad intelligens är viktig för många olika aspekter i livet och på arbetsplatsen men det finns också ett växande behov av mer flytande intelligens. Arbetsplatser utvecklas till att kräva mer abstrakt tänkande för att lösa komplexa problem än tidigare generationer och det krävs att vi snabbare förstår och lär oss i en allt högre takt.

Hur testas och mäts flytande intelligens?

Det finns flera olika sätt att mäta flytande intelligens, bland annat Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities, Raven's Progressive Matrices och Wesschler Intelligence Scale for Children. Alla dessa studier tittar på olika områden av flytande intelligens med samma mål, nämligen att förstå hur mycket eller lite en person uppvisar dessa kognitiva förmågor. 

Woodcock-Johnson-testet omfattar analys av kategoriskt tänkande och sekventiellt resonemang. Här presenteras pussel i stigande svårighetsgrad som sedan används för att testa kandidatens flytande intelligens och tankemönster.

Raven's Progessive Matrices (Ravens matriser) mäter förmågan att logiskt härleda nya relationer och mönster Testet är ett icke-verbalt flervalsvalstest som "kräver att flera uppgifter färdigställs, baserade på testpersonernas förmåga att lägga märke till relevanta egenskaper utifrån flera objekts placering i bilden".

Wesschler Intelligence Scale for Children bygger uteslutande på visuella stimuli och är ett icke-verbalt test som består av ett matrisresonemangstest och en bedömning av bildbegrepp.  

Det är allmänt känt att flytande intelligens kan minska med tiden och att den når sin topp i strax innan man fyller 30 år för de flesta individer. Detta tros bero på att vi behöver mindre av de förmågor som flytande intelligens medför och förlitar oss mer på ackumulerad kunskap och erfarenhet för att fungera i våra dagliga aktiviteter. Vissa studier har dock visat att vår flytande intelligens inte minskar förrän i 40-årsåldern. 

Det är dock viktigt att testa dessa färdigheter även när vi blir äldre. Från allmän hjärnfunktion till att kunna förstå vilka roller vi är lämpade för i vårt arbete. Ja, arbetsgivare och rekryteringsansvariga kan identifiera mer lämpliga kandidater med hjälp av denna typ av tester och få en bättre inblick i kandidaterna utifrån nivåerna av flytande intelligens och kristalliserad intelligens, mer än bara ett CV eller en personlig intervju kan ge.

Flytande intelligens kontra kristalliserad intelligens

Kristalliserad intelligens bygger på fakta och har sina rötter i erfarenhet. När vi åldras kommer vår flytande intelligens att minska medan den kristalliserade intelligensen fortsätter att öka och når sin kulmen i 60- och 70-årsåldern. Precis som med flytande intelligens börjar du utveckla den här typen av intelligens som barn, och ju äldre du blir, desto mer kan du förlita dig på den eftersom du har mer erfarenhet att utgå från. 

Även om du kanske anser dem vara separata, är de nära sammanlänkade och på grund av mångfalden av uppgifter använder vi båda i samma situationer. Till exempel kan vi i ett matteprov använda flytande intelligens för att formulera en strategi för att besvara frågorna på en viss tid, men vi kommer att använda kristalliserad intelligens för att kunna besvara frågorna. 

Med hjälp av flytande intelligens kan vi:

  • Lösa problem utan tidigare kunskap
  • Använda ett mer abstrakt tänkande för att bryta ner problem, pussel och mentala hinder för att hitta lösningar. 

Med hjälp av kristalliserad intelligens kan vi:

  • Använda tidigare erfarenheter och kunskaper för att lösa problem
  • Ta hjälp av tidigare situationer som vi är bekanta med

Tidigare ansågs att det inte fanns något sätt att träna upp den flytande intelligensen när den väl hade nått sin kulmen, eller återuppliva fördelarna med detta slags tänkande. Studier har dock visat att flytande intelligens kan hanteras ju äldre vi blir och till och med återuppväckas tack vare träningsspel och applikationer när de används på rätt sätt. 

Det finns många roller där båda typerna av intelligens krävs men med det ständigt föränderliga affärslandskapet och teknikens inverkan inom olika områden, är flytande intelligens en av de stora framtida strategiska ledningsfördelarna.t. 

Med hjälp av den flytande intelligensens förmåga att inte använda det som hänt tidigare som referenspunkt, kommer förmågan att inhämta ny information och formulera nya strategier utan fördomar, att vara avgörande för att kunna hantera verksamheter framöver. 

Rekryteringschefer och rekryteringsspecialister borde för många roller, istället för att titta på förvärvad kunskap, mäta flytande intelligensnivåer så att de kan identifiera var potentiell framgång finns.

Flytande intelligens är förmågan att tänka abstrakt, resonera snabbt och lösa problem oberoende av tidigare förvärvade kunskaper. Även om den anses vara skild från den kristalliserade intelligensen är de nära sammankopplade och på grund av mångfalden av uppgifter vi ofta ställs inför, använder vi båda i många situationer. 

För att kunna förstå de utmaningar som företagen står inför under det kommande decenniet diskuteras flytande intelligens livligt och tippas vara av avgörande betydelse i affärsvärlden. Det är därför mycket viktigt att veta hur man korrekt bedömer flytande intelligens. 

Thomas tillhandahåller  tester som mäter egenskaper kopplade till flytande intelligens för att hjälpa dig att rekrytera smartare.Om du vill veta mer om våra bedömningsverktyg kan du kontakta oss