Vetenskapen bakom våra bedömningsverktyg | Thomas.co

Vetenskapen bakom våra bedömningsverktyg

Thomas components

Vetenskapen bakom våra bedömningsverktyg 

Thomas bedömningsverktyg bygger på oberoende validerad psykometrisk forskning och ger insikt i en persons beteende, personlighet, kapacitet och emotionella intelligens, vilket ger underlag för rättvisa och inkluderande medarbetarrelaterade beslut och flexibel personalplanering.

Our assessments hero
Our Assessments Hero mobile
Behaviour - candidates

Vetenskapen bakom vår Beteendeanalys (PPA)

Vår beteendeanalys skapades 1958 av dr Thomas Hendrickson och bygger på William Moulton Marstons DISC-teori. Bedömningen har validerats under mer än 40 år och ger större säkerhet vid utveckling, ledning och rekrytering genom att identifiera en persons beteendemässiga egenskaper. 

Thomas Beteendeanalys, även känd som ThomasPPA, är ett självskattningsinstrument (96 adjektiv) med flera skalor som är utformat för bedömning av arbetsrelaterade beteendemässiga egenskaper.  Bedömningen bygger på den mest allmänt accepterade modellen för mänskligt beteende, som utvecklats av Marston (Marston, 1928, 1931), som ansåg att mänskligt beteende bestäms av om vi uppfattar vår omgivning som antagonistisk eller gynnsam och om vi väljer att reagera aktivt eller proaktivt på den.  Dessa två grundläggande dimensioner utgör en matris med fyra beteendemässiga egenskaper som beskriver en persons typiska interaktionsmönster. Dessa är: 1. Dominans, 2. Inflytande, 3. Stabilitet, 4. Anpassning (Compliance)

Aptitude - candidates

Vetenskapen bakom vårt Kapacitetstest (GIA)

Thomas kapacitetstest har utvecklats av den ledande psykologen Dr. Peter Dann, under hans tid vid universitetet i Plymouth och är baserad på de tester som används vid rekrytering vid det brittiska försvarsministeriet. Vårt kapacitetstest har optimerats ytterligare, för att mäta generell intelligens, inlärningshastighet och förmåga att ta till sig utbildning. 

Thomas Kapacitetstest, eller ThomasGIA som det också kallas, är en bedömning av kognitiva förmågor och hjälper till att förutsäga hur snabbt en person kan lära sig ny information. Studier av American Psychology Association (Frank L. Schmidt & Jon E. Hunter, 1998) har granskat 85 års forskning och funnit att högre kognitiv förmåga, eller kapacitet, som mäts med hjälp av GIA, är direkt kopplad till högre produktivitet och prestation i arbetslivet. Bedömningen sätter ett objektivt filter på en individs kognitiva förmåga, oberoende av kvalifikationer och tidigare erfarenheter, vilket bidrar till att minska medvetna och icke-medvetna fördomar när medarbetarrelaterade beslut ska fattas. GIA mäter en individs kapacitet inom fem nyckelområden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Personality - candidates

Vetenskapen bakom vårt personlighetstest (HPTI)

Personlighetstestet har skapats i samarbete mellan den berömda arbetspsykologen Ian MacRae och professor Adrian Furnham, medlem av British Psychological Society och adjungerad professor vid BI Norwegian Business School. Thomas personlighetstest mäter 6 centrala egenskaper som korrelerar med framgång på arbetet, identifierar var styrkor kan bli begränsningar och lyfter fram fokusområden för personliga utvecklingsplaner.

Personlighetstestet, eller High Potential Trait Indicator (HPTI), bygger på en personlighetsmodell där en individs personlighet beskrivs som en position på ett kontinuum av stabila faktorer. Olika positioner beskriver frånvaron eller förekomsten av de tankar och beteenden som utgör varje karaktärsdrag. Vissa egenskaper kan indikera en hög potential att lyckas, eller potentiellt indikera egenskaper som negativt kan påverka en annars framgångsrik person. Med utgångspunkt i modern personlighetspsykologi, t.ex. Big Five-modellen, genomfördes omfattande forskning för att identifiera de specifika egenskaper som bäst förutsäger prestationer på arbetsplatsen. De personlighetsdrag som mäts med HPTI är: Målmedvetenhet, Känslomässig stabilitet, Nyfikenhet, Riskhantering, Acceptans för otydlighet och Tävlingsbenägenhet.

Emotion - candidates

Vetenskapen bakom vårt emotionella intelligenstest (TEIQue)

Thomas emotionella intelligenstest har utvecklats av professor K.V. Petrides vid University College London. Petrides utvecklade både teorin och modellen för emotionell intelligens (EI), som fokuserar på en konstellation av känslomässiga självuppfattningar som ligger på de lägre nivåerna i personlighetshierarkierna. Thomas har optimerat denna modell för användning på arbetsplatsen; för att underlätta rekrytering, relationer mellan medarbetare eller personlig utveckling, vilket leder till ökad självkännedom och bättre affärsresultat.  

Thomas emotionella intelligenstest, eller TEIQue, är ett frågeformulär som används för att mäta emotionell intelligens. Detta skiljer sig från mätning av emotionell förmåga, som mäts med hjälp av IQ-test för maximal prestation, t.ex. MSCEIT. Den senare typen av bedömning kan vara problematisk eftersom subjektiviteten i känsloupplevelsen inte är förenlig med ett test av maximal prestation. Detta beror på oförmågan att skapa objekt som kan poängsättas enligt objektiva kriterier och som på ett heltäckande sätt täcker området emotionell intelligens.

Unleash the power of your people with Thomas