Hur man optimerar onboarding efter en pandemi | Thomas.co

I en ny rapport har 80 % av HR-medarbetare identifierat rekrytering som en affärsutmaning, som inte bara är en prioritet för HR (Lighthouse Research). Med så mycket fokus på rekrytering i den rådande bristen på arbetskraft är det förvånande hur lite uppmärksamhet som ägnas åt onboarding.

Effektiv onboarding är en av nycklarna till att undvika hög personalomsättning under de första månaderna av anställningen och ökar bibehållandet av personal med så mycket som 82% (Forbes). Onboarding kan också öka de medarbetarnas produktivitet med så mycket som 11% (SHRM). Vilka är nycklarna till effektiv onboarding?

Överensstämmelse med ledningen i linjen

Forskning från Gallup visar att effektiviteten i ett onboardingsprogram till stor del beror på linjechefens aktiva engagemang i processen. När chefen deltar i den nyanställdes onboarding är det 3,4 gånger mer sannolikt att de anställda tycker att processen var framgångsrik (SHRM).

Du kan hjälpa dina chefer att stödja nyanställda med ett Personlighetstest, som bland annat mäter nyanställdas grad av målmedvetenhet. Genom att lära sig hur självmotiverade nyanställda är för att uppnå mål och övervinna svårigheter kan cheferna lägga in onboardingsaktiviteterna på rätt nivå för att maximera de anställdas naturliga motivation.

Effektiv stresshantering

En Totem-undersökning av 1 000 anställda visade att oro upptar en stor del av den mentala kapaciteten hos nyanställda. 57% av de nyanställda kände sig oroliga dagen innan de började sin nya roll, snarare än självsäkra. 29% var mest oroade över att uppfylla förväntningarna och 22% över att träffa nya kollegor. Även om viss stress kan öka prestationen kan överdriven stress ha en negativ inverkan på prestationen och välbefinnandet.

Bedömning av emotionell intelligens (EI) visar var en individs stress kommer att visa sig och hur hen sannolikt kommer att reagera under press.Bedömningar av emotionell intelligens är särskilt användbara för seniora medarbetare och för roller med hög press och kan vara ovärderliga verktyg för att utveckla den självkännedom som bygger motståndskraft.

Autonomi i rollen

Kreativitet är kopplad till nio av de tio främsta färdigheter som globala chefer anser vara nödvändiga för framtiden (World Economic Forum). 60% av de tillfrågade anser att de interna medarbetarna är de viktigaste partnerna när det gäller att leverera innovation som drivs av människor (PwC). Men en Gallup-undersökning av 16 500 anställda visade att endast 35% av arbetstagarna får en chans att vara kreativa på jobbet.

Den nyanställdes integration med andra gruppmedlemmar har också stor betydelse för engagemanget. Det har visat sig att olika team är mer innovativa och framgångsrika än homogena team (HBR). En teamrevision visar hur personlighetsstilarna är fördelade i en grupp och hjälper till att överbrygga skillnader och omvandla dem till innovationer som ger värde för er organisation.

Psykologisk säkerhet

En studie av Slack-ingenjörer visade att det fanns ett behov av mer psykologiskt stöd bland nyanställda, som behövde övervinna sin oro för att kunna lära sig effektivt och ta ansvar för sin nya roll med självförtroende. Trots det tydliga behovet av psykologisk säkerhet bland nyanställda visar en McKinsey-undersökning som genomfördes under pandemin att endast en handfull företagsledare ofta visar de positiva beteenden som skapar psykologisk säkerhet för deras personal.

Genom att erbjuda bedömningar av emotionell intelligens (EI) för nyanställda kan man hjälpa till att utnyttja värdet av sårbarhet genom att göra det tryggt att erkänna känslomässiga utmaningar. EI-bedömningar återspeglar en individs förmåga att hantera sina egna och andras känslor. De kan sedan fungera som en vägledning för att förbättra hanteringen av oro och bidra till att skapa psykologisk säkerhet i organisationen.

Effektiv fördelning av uppgifter

Under de senaste åren har det skett förändringar som var otänkbara tills de har stört affärsverksamheten. Det är uppenbart att även sättet att genomför onboarding för nyanställda måste förändras. Men precis som individer har anpassat sig på olika sätt finns det ingen "one-size-fits-all"-strategi för onboarding. Vissa anställda vill ha en mycket strukturerad onboarding, medan andra roller och beteendeprofiler fungerar bättre i flexibla, föränderliga processer.

I en tid av akut kompetensbrist vill ni veta vilka av era kandidater som har potential att lyckas komma in i organisationen, snabbt lära sig de färdigheter som krävs och styra er organisation mot högre höjder.Kapacitetsbedömningar visar hur snabbt en person kan anpassa sig till nya situationer, driva förändringar och tillföra värde till er organisation. De tittar på snabbhet och noggrannhet inom områden som problemlösning, feldetektering och verbalt resonemang, vilket hjälper er att fördela uppgifter på ett effektivt sätt.

Lämpliga incitament

Människor motiveras och stimuleras av olika saker. Organisationer och chefer måste kunna utnyttja en medarbetares tävlingslust samtidigt som de till exempel hjälper mer extroverta nyanställda att bygga upp en relation med kollegor. Att anpassa det "psykologiska kontraktet" mellan arbetsgivare och medarbetare är lika viktigt som att förhandla fram rätt avtal, förutom att denna förhandling sker under den tid som en anställd är på plats.

En bedömning av Medarbetarengagemang kan hjälpa er att förstå trender och mönster för engagemanget, tillsammans med spridningen av ledarstilar i organisationen.Detta kan vara en användbar utgångspunkt för att omvärdera systemen för erkännande och belöning av anställda. Bedömningar av engagemanget identifierar också problem som kan påverka produktiviteten och välbefinnandet och som kan bidra till att de anställda slutar arbeta.Dessa insikter kan vara särskilt användbara för organisationer som vill ge sina medarbetare incitament i pandemins kölvatten.

Om du vill ha mer hjälp med att optimera er organisations onboardingsprocess kan du ladda ner vår guide för effektiv onboarding idag.