Medarbetarengagemang | Thomas.co

Medarbetarengagemang

Thomas components
Engage Icon

Medarbetarengagemang

Fastställ engagemangs-nivåerna i er organisation

 • Se trender och mönster i engagemangsnivåerna
 • Identifiera var initiativ för ökat engagemang bör fokuseras
 • Utforska de olika ledarstilar som finns i er organisation
 • Identifiera områden som kan påverka produktivitet och välbefinnande
 • Jämför engagemangsnivåer för att få en helhetsbild
 • Förstå organisationens relativa styrkor och de områden där det finns utvecklingsmöjligheter
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Så fungerar en engagemangsundersökning

Se till att era medarbetare och era chefer snabbt kan identifiera de problem som bidrar till underprestationer samtidigt som håller de högpresterande fokuserade.

Productivity Icon

Öka produktiviteten

Med förståelse för trenderna i engagemanget i er organisation kan ni lägga fokus på rätt områden; ett ökat engagemang kommer direkt att öka produktivitetsnivåerna i organisationen.

Management Icon

Identifiera ledarstilar

Thomas bedömningsverktyg för mätning av av medarbetarnas engagemang, identifierar vilka ledarstilar som råder i er organisation, om den är deltagande, auktoritär, laissez-faire eller informell.

Well-being icon

Förbättra välbefinnandet

Förstå de främsta motivationsfaktorerna för team och grupper och använd informationen för att göra riktade insatser för en välmående organisation.

Engage Assessment info image

Funktioner

 • Typ av verktyg: Engagemangsundersökning
 • Format: Kompetensrankning och fritext
 • Tidsåtgång: 5–10 minuter
 • Utbildningskrav: Ingen utbildning krävs

It was brilliant to be able to understand why and where we were making mistakes.

Vicki Meacham
Chief Financial Officer
Background & Theory Engage Image

Bakgrund och teori

ThomasEngage (ursprungligen Work Engagement Questionnaire) utvecklades 2009, av Dr Mark Slaski vid University of Hertfordshire.

Slaski grundade sin forskning och utveckling på den psykosociala teorin om engagemang på arbetsplatsen - att engagemang är en positiv upplevelse som beror på de relationer man har, den roll man har och de belöningar man får på arbetsplatsen.

Statistiska faktoranalyser genomfördes för att identifiera de underliggande sju områdena för engagemang som mäts i frågeformuläret: Gehör, Samhörighet, Utmaning, Frihet, Tydlighet, Erkännande och Utveckling.

Formt of Engage image

Format

ThomasEngage består av 28 frågor och den svaranden anger hur ofta han eller hon har upplevt det som frågan avser (Likertskala från 1 till 7 där 1 är ”aldrig” och 7 är ”alltid”). De 28 frågorna följs av två frågor med fritextsvar. I slutet av frågeformuläret kommer personerna att uppmanas att bekräfta flera demografiska faktorer.

Behaviour Validity

Reliabilitet och validitet

ThomasEngage har en mycket hög intern konsistens (Cronbachs alfa = .96) och en mycket god konstruktionsvaliditet. Strukturell ekvationsmodellering (SEM) visade på hög konstruktionsvaliditet för den slutliga modellen med sju faktorer, där varje resultatvariabel kunde förklara en stor del av variansen i engagemanget.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är en medarbetarengagemangsundersökning?

En undersökning om medarbetarengagemang mäter och bedömer hur motiverade och framför allt engagerade, era medarbetare är. En väldefinierad och välgjord undersökning om medarbetarnas engagemang, ger en inblick i medarbetarnas tankar, attityder och allmänna välbefinnande.

På grund av distansarbete är det viktigare än någonsin att hålla koll på sina medarbetare och förstå hur engagerade de är i sitt arbete.

Huvudsyftet med en undersökning om medarbetarengagemang är att förstå vad som driver engagemanget i organisationen och vad som kan hämma det. En uppfattning om medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang ger insikter om vilka processer som fungerar och vilka som inte gör det. 

Bra undersökningar om medarbetarengagemang identifierar styrkor och svagheter i hur organisationen fungerar, eller hur arbetet utförs och i gengäld ger detta feedback som hjälper till att förbättra medarbetarengagemanget i det långa loppet. 

Kort sagt gör en undersökning om medarbetarengagemanget det möjligt för chefer och högre tjänstemän inom en organisation, att övervaka engagemanget och förstå om det finns behov av att vidta åtgärder.

Hur fungerar en medarbetarengagemangsundersökning?

En undersökning om medarbetarengagemang fungerar genom att man ber medarbetarna att fylla i en enkät. Detta ska utformas så att det är individuellt anpassat för varje företag och noggrant genomtänkt för att återspegla aktuellt arbete och eventuella externa faktorer som kan påverka svaren (t.ex. en global pandemi).

Nyckeln till en bra undersökning om medarbetarengagemang är att hålla saker och ting enkelt. Ni vill absolut inte skapa en enkät som är allt för omfattande. De flesta i er organisation har mycket att göra och om det finns för många frågor eller om de verkar vara irrelevanta för organisationen, kommer detta att leda till färre svar på enkäten eller ännu värre, att processen inte tas på allvar. 

En typisk undersökning om medarbetarengagemang bör vara kort och fokuserad och ta högst 15 minuter att genomföra. Frågorna ska vara en blandning av öppna och slutna frågor och ge er en blandning av kvalitativa och kvantitativa data som kan användas för att bedöma medarbetarnas nuvarande engagemangssituation. 

Thomas undersökning om medarbetarengagemang består av 28 påståenden och den svaranden anger hur ofta han eller hon har upplevt det som frågan avser (Likertskala från 1 till 7 där 1 är ”aldrig” och 7 är ”alltid”). De 28 frågorna följs av två frågor med fritextsvar. I slutet av frågeformuläret kommer personerna att uppmanas att bekräfta flera demografiska faktorer.

Vilken typ av frågor ingår i undersökningar om medarbetarengagemang?

Om talesättet ”det finns många sätt att flå en katt” finns, borde ”det finns många frågor du kan ställa till dina anställda” också finnas. Det är visserligen inte lika slagkraftigt men undersökningar om medarbetarnas engagemang kräver ett noggrant övervägande. Du kan blanda standardfrågor som vanligtvis finns i enkäter och skräddarsydda frågor som du har lagt ner tid på att sammanställa. 

Det är viktigt att du samlar in en blandning av kvalitativ och kvantitativ data för att ge dig och din organisation en bättre förståelse för nivån på engagemanget inom din organisation. 

Typiska frågor som kan inkluderas i en enkät om medarbetarnas engagemang är: 

 • Är du nöjd med hur ditt företag har skött både verksamheten och personalen under denna tid?
 • Känner du, tack vare ditt team, dig inspirerad att utföra ditt arbete efter bästa förmåga?
 • Känner du att ditt team hjälper dig att slutföra dina uppgifter?
 • Kommunicerar din organisation tillräckligt med alla sina medarbetare?
 • Känner du att du kan prata med någon i din organisation om du stöter på problem?
Varför mäta medarbetarengagemang på arbetsplatsen?

Att kunna mäta medarbetarnas engagemang är den viktigaste aspekten för att genomföra undersökningar om medarbetarengagemang. Kännedom om hur ditt team eller en enskild person mår, är avgörande för att skapa och bibehålla framgång och arbetsplatskultur. Men det finns andra fördelar med att göra en undersökning med ditt team. 

Undersökningar om medarbetarengagemang har blivit avgörande för att ge medarbetarna en plattform för att ge feedback. Det är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att skapa tvåvägskommunikation mellan den anställde och organisationen och det är också en kanal för att ge feedback till den högre ledningen. 

En av de viktigaste resultaten av undersökningen bör vara att du kan utveckla medarbetarnas engagemang. Den information du får från undersökningen bör göra det möjligt för dig att identifiera styrkor och svagheter för att förbättra engagemanget i din organisation. Detta kan omvandlas till en engagemangsplan så att du kan fokusera på de delar av verksamheten som behöver förbättras mest. När du har identifierat förändringarna kan du fastställa tidsfrister och sätta in lämpliga resurser för att förbättra medarbetarnas engagemang. 

Hur kan en undersökning om medarbetarengagemang bidra till att behålla och utveckla medarbetarna?

Oengagerade medarbetare är mer benägna att säga upp sig. Genom att upptäcka de problem som kan orsaka bristande engagemang, kan man vända trenden eller tendensen till personalomsättning. Bristande engagemang kan oftast inte lösas genom att kasta pengar på problemet (löneförhöjningar), utan det är en kulturell förändring som måste ske. 

Det är viktigt att behålla medarbetarna för att företaget ska vara framgångsrikt särskilt om medarbetarna är högkvalificerade och har alla förutsättningar för att bidra till organisationens framgång. Men om det finns ett företagskulturella problem som måste åtgärdas, kan det vara svårt att behålla dina bästa medarbetare. En rapport från Deloitte från 2018, visar att den genomsnittliga kostnaden för att rekrytera en ny medarbetare är $7 000 (ca 78 000 SEK). Om ni dessutom lägger till kostnaderna för utbildning och den tid som går åt till utveckling, kommer er verksamhet att drabbas hårt. 

Vissa studier visar att en mycket engagerad medarbetare, har tre gånger större sannolikhet att stanna kvar på sin post och fem gånger större sannolikhet att prata positivt om sin arbetsplats. Detta skapar ett starkare varumärkesambassadörskap och medarbetare som arbetar för att få kunderna att känna sig nöjda, vilket ökar försäljningen och lönsamheten. 

Hur kan Thomas hjälpa till med medarbetarengagemang?

ThomasEngage, hjälper organisationer att identifiera och bygga vidare på styrkorna och talangerna hos sina medarbetare.

När människor är engagerade är de mer produktiva, presterar bättre och levererar bättre resultat. Detta minskar i sin tur personalomsättningen och förbättrar produktiviteten och effektiviteten, vilket i slutänden leder till ökade vinster.

ThomasEngage kartlägger engagemanget i er organisation och identifierar strategier och initiativ för att öka medarbetarnas välbefinnande, motivation och produktivitet.