Personlighetsdraget Vänlighet | Thomas.co

När man bedömer en individs personlighet används ofta akronymen OCEAN där man utifrån femfaktorteorin (Big-5) beskriver en persons personlighetsdrag; Öppenhet (Openness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Extraversion, Vänlighet (Agreeableness) och Neuroticism

Det är viktigt för arbetsgivare och rekryterare att förstå alla fem personlighetsdrag och hur detta kan påverka arbetsplatsmiljön samt era organisatoriska mål. Vänlighet anses allmänt vara det personlighetsdrag som är mest effektivt för att bygga relationer och etablera vänskap.

I denna guide kommer vi att titta närmare på personlighetsdraget vänlighet. Vi kommer att diskutera hur vänlighet påverkar arbetsmiljöer, fördelarna med vänlighet och hur Thomas arbetsplatsrelaterade personlighetstest kan hjälpa er att identifiera och mäta vänlighet hos kandidater och medarbetare.

Vad är vänlighet?

Vänlighet är det personlighetsdrag som beskriver en persons förmåga att sätta andras behov före sina egna. De som är mer vänliga tenderar att vara empatiska och finner nöje i att hjälpa andra och arbeta med människor som behöver mer hjälp.

Vänlighet ett av de fem personlighetsdragen som utgör Femfaktorteorin och som vanligtvis används för att beskriva nivån av vänlighet, omtänksamhet och till och med artighet som en person visar. Vänliga människor är generellt omtyckta och föredrar samarbete framför konflikt och höga poäng i vänliga tendenser innebär också att du har förmågan att upprätthålla relationer.

Även om, att vara vänlig allmänt anses vara något bra, kan det leda till sina egna unika problem. Att vara för vänlig kan göra det svårt att ta emot kritik, att hävda sig själv eller att fatta svåra beslut kan också vara problematiskt i ditt professionella och personliga liv. Ett av huvudbekymren med överdrivet vänliga människor är att de kämpar för att gå framåt i sina professionella karriärer eftersom de är för upptagna med att andra ska gå framåt och placerar sig själva i bakgrunden av vad som skulle kunna vara ett positivt steg framåt.

Precis som med de andra personlighetsdragen kan vänlighet påverka individer på arbetsplatsen såväl som arbetsmiljön. Beroende på vilken sektor du arbetar i kan du behöva fler vänliga personligheter för att kunna leverera en produkt eller tjänst som möter sektorns behov.

Egenskaper hos vänliga personligheter

Vi kommer alla att stöta på en vänlig person i våra liv. Precis som med andra personlighetsdrag, fungerar vänlighet på en glidande skala från mycket vänlig till låg vänlighet. Vi kommer att titta på några av de underordnade egenskaperna vid både hög och låg vänlighet.

Hög vänlighet

 • Artig

Att vara artig eller uppvisa artighet är en vanlig egenskap hos vänlighet. Detta kan vara från hur du pratar i telefon med någon, till att engagera dig i samtal med främlingar.

 • Hänsynsfull

Att visa empati och omtanke för andra är återigen en vanlig egenskap. Att förstå hur någon annan känner och överväga hur andra eller dina egna handlingar, kan bidra till den personen eller gruppen av människor är vanligt.

 • Tillitsfull

Mycket vänliga människor är benägna att anta att andra menar väl och har goda avsikter. De är mindre benägna att döma andra eller fatta snabba beslut om människor och väljer att visa medkänsla och vänlighet i överflöd.

 • Samarbetsvillig

Ofta ses som fredsskapare över dem som gillar konfrontation och störningar. Mycket vänliga människor kommer ofta att kompromissa med sina egna behov framför andras.

 • Blygsam

Detta är också mycket vanligt, där vänliga individer är mycket jordnära och ödmjuka.

Låg vänlighet

 • Avvisande

Att visa brist på tålamod eller till och med snäsa av på grundläggande förfrågningar är vanligt hos individer med lägre vänlighet.

 • Argumenterande

Föredrar konfrontation framför samarbete, någon med låg vänlighet kan till och med vara mycket aggressiv mot andra för att få vad de vill.

 • Kritisk

Snarare än att ta sig tid att berömma någons arbete eller någons hem, är låg vänlighet vanligt hos dem som gillar att kritisera och tar också chansen att göra det också.

 • Nedlåtande

Tar sig lite till ingen tid att överväga andra, när de är i sällskap med andra människor, kan låg vänlighet uppfattas som nedlåtande i diskussioner eller till och med direkt som en reaktionsmekanism.

 • Självisk

Individer med låg vänlighet har ofta själviska tendenser. Att stötta andra ligger väldigt lågt ner på deras prioriteringslista.

Hur vänlighet påverkar beteendet på arbetsplatsen

När det gäller detta personlighetsdrag, är ledarskap ett av de huvudområden där vänlighet främst är en fördel. Detta kan vara någon som redan är en ledare i sin roll, eller någon som du kanske identifierar (genom bedömning) som har hög vänlighet och således potentiellt kan befordras till en ledarroll. 

Mycket vänliga individer kan vara utmärkta ledare och egenskaperna hos en framgångsrik ledare återspeglas i egenskaperna hos någon hög vänlighet. Vilka är dessa egenskaper?

Osjälvisk

Osjälviskhet har alltid spelat en viktig roll i ledarskap. Att kunna sätta andras behov före sina egna är en styrka. Att identifiera var du kan hjälpa någon och sedan göra allt för att göra det, möjliggör för andra att fortsätta med jobbet som de kan göra efter bästa förmåga.

Samarbetsvillig

Istället för att hitta konfrontation i frågor, är samarbete för att lösa problem och hjälpa människor att uppnå sina mål återigen, en viktig egenskap för en mycket vänlig individ.

Tillitsfull

Att kunna se det bästa i människor istället för att snabbt döma, är naturligtvis en ledarskapsfärdighet såväl som en egenskap. Om människor känner sig betrodda kommer de att svara bättre på mål och deadlines än om deras arbete kritiseras eller om det verkar finnas en betydande mängd misstro.

Hänsynsfull

Att vara hänsynsfull mot dina team, dina chefer och till och med dina egna behov, är ett starkt tecken på ledarskap. Det visar att du lyssnar och vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att människor är glada och lyckas med sina uppgifter.

Även om det är bra att se denna koppling mellan egenskaper och ledarskapsförmåga, kan det ibland också vara en svaghet att vara allt för vänlig. Det beror på omständigheterna och den sektor du arbetar i. Till exempel är osjälviskhet en positiv egenskap men när det gäller att sätta sina egna behov först, kommer en mycket vänlig person sällan att göra det. Att vara samarbetsvillig är återigen positivt men ibland måste du fatta svåra beslut och konfrontera människor med deras dåliga beteende eller resultat.

Vad är fördelarna med vänliga personligheter?

När det kommer till att anställa en vänlig person finns det vissa fördelar som gäller för arbetsplatsen. Dessa fördelar inkluderar:

Starka interpersonella färdigheter

Att etablera vänskap på kort tid och sedan upprätthålla dem. Mycket vänliga människor gillar samarbete och kommer sällan att hamna i konflikt med någon över triviala frågor. Detta ger stabilitet på arbetsplatsen.

Utmärkta teamarbetare - omtyckta av kollegor

Att kunna vara tillgänglig för andra när det finns ett problem eller när något behöver slutföras, är enklare för en person med hög vänlighet. En av de andra aspekterna av detta personlighetsdrag är att medarbetare gillar den personen av flera skäl och inte bara för att de är osjälviska.

Hög resiliens

Mycket vänliga personligheter är också mycket resilienta. De kommer att hitta sätt att få uppgifter slutförda eftersom de sätter andras behov först. Detta behöver man dock vara uppmärksam på, då det kan sluta med att personen ständigt ”städar” efter teammedlemmar som inte drar sitt strå till stacken.

När det kombineras med samvetsgrannhet (ett annat personlighetsdrag i Femfaktorteorin) - bra för karriärutveckling

Att vara både högt medveten om rollen och människorna, är en stor fördel för arbetsplatsens progression. Att matcha organisatoriska färdigheter tillsammans med en förmåga att visa empati och bidra genom samarbetande beteenden är ett positivt steg framåt för dem som ser fram emot att klättra på karriärsstegen.

Hur arbetsgivare kan hjälpa till att utveckla personer med vänliga personligheter

Anställda med vänliga personligheter visar empati för andra, hjälper andra när de behöver hjälp och njuter av att bidra till andras lycka. Kort sagt, detta gör dem till utmärkta kandidater för ledarpositioner eller att få ett större ansvar inom ett team. För att få ut mesta möjliga av dessa personligheter är det klokt att utveckla deras färdigheter på dessa områden. Genom att utveckla deras ledarskapsfärdigheter, i linje med deras naturligt vänliga personlighet, kan du se en ökning av produktiviteten inom ditt team.

Genom att använda deras medfödda styrkor kan du hjälpa till att utveckla och lära dem att använda dem från ett affärsperspektiv, för att maximera både deras egna och företagets potential. För att möjliggöra detta kan du stödja medarbetare med vänliga personligheter genom:

 • Utbildningsprogram
 • Samarbetsmöjligheter
 • Att ge dem större ansvar inom ett team eller på kontoret
 • Att låta dem leda ett projekt
 • Att fastställa en tydlig karriärväg för dem

Hur Thomas mäter personlighet på arbetsplatsen

Thomas arbetsplatsrelaterade personlighetstest kan användas för att förstå en kandidats eller medarbetares nivå av vänlighet och bredare personlighet genom att använda den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin. High Potential Trait Indicator (HPTI), som den också är känd som, kan dessutom också hjälpa till att identifiera ledarpotential.

Utvecklad av Ian MacRae och Adrian Furnham 2006, har HPTI utformats baserat på en "optimalitetsmodell”, som antar att personlighetsdrag kan anses vara "optimala" baserat på kraven för en specifik arbetsroll eller position, såsom senior seniort ledarskap.

Thomas personlighetstest är ett självskattningsformulär. Individerna anger hur väl påståendena passar in, enligt en 1–7 Likertskala (1 "Instämmer inte alls" till 7 "Instämmer helt"), för 78 unika frågor. Personlighetstestet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Oavsett om du letar efter nya medarbetare till ditt team, har för avsikt att förändra teamdynamiken eller du vill mäta nivån av vänlighet på din arbetsplats, kan Thomas personlighetstest analysera alla data och ge dig insikter på några minuter.

Sammanfattningsvis

Vänlighet är en personlighetsdrag som beskriver en persons förmåga att sätta andras behov före sina egna. Att vara empatisk och finna glädje i att hjälpa andra och arbeta med människor som behöver mer hjälp, är en särskild styrka hos mycket vänliga individer.

Även om det allmänt anses vara en styrka att vara mycket vänlig, måste det också hanteras korrekt eftersom andra individer kan utnyttja denna goda natur.

Tänkt som en av de mer önskvärda egenskaperna på arbetsplatsen, när det kombineras med hög nivå av samvetsgrannhet, kan en individ vara en potentiellt framgngsrik ledare.