General Intelligence Assessment (ThomasGIA) | Thomas.co

General Intelligence Assessment (ThomasGIA)

Thomas components
Aptitude icon - white

General Intelligence Assessment (ThomasGIA)

Förutsäg en persons potential att förstå en ny roll

 • Mät mental kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Utveckla era medarbetare med hjälp av utbildning
 • Förstå hur snabbt det tar för en medarbetare att anpassa sig
 • Vem har kompetensen att driva en förändring?
 • Se till att era medarbetare är tillräckligt utmanade
 • Identifiera potentiella ledare
 • Bättre förutsäga framgång i en roll
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

General Intelligence Assessment (ThomasGIA)

Kapacitet är allmänt erkänt som den viktigaste faktorn för att förutsäga framgång i arbetet. ThomasGIA mäter en persons kognitiva kapacitet och kan hjälpa till att förutsäga hur snabbt hen kommer att komma in i en ny roll eller ett nytt system.


Why use aptitude

Varför använda ThomasGIA?

Genom att mäta en kandidats kapacitet får ni förståelse för om personen kommer att klara befattningens krav. Det kan ge er en inblick i om de har förmågan att anpassa sig till nya utmaningar och om de skulle vara lämpade för att driva förändringar i organisationen.

Denna insikt gör det lättare att välja rätt kandidat för rollen genom att sätta ett objektivt filter på deras kapacitet, oavsett IQ, kvalifikationer och tidigare erfarenhet. Det betyder inte att IQ, kvalifikationer och erfarenhet är oviktiga men de är inte den bästa förutsägelsen för potentiell prestation i en roll.

Det är allmänt känt att alla inte är så bra i skolan. Resultat från nationella prov eller högskoleprov är inte heller det bästa sättet för att förstå en individs kapacitet, vilken nivå av utmaning de behöver för att vara stimulerade och engagerade, eller hur de kommer ta sig an utvecklingsaktiviteter.

Forskning av American Psychology Association inc. Frank L. Schmidt och John E. Hunter (1998), granskade 85 års forskning och fann att högre kognitiv förmåga, eller kapacitet som det också kallas, som mäts med ThomasGIA, är direkt kopplad till högre produktivitet och prestationer hos medarbetarna.

Så fungerar ThomasGIA

 

General Intelligence Assessment (GIA) mäter en individs kapacitet inom fem nyckelområden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

online tests icon

5 deltester

 

ThomasGIA består av fem deltester: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

detailed understanding icon

Detaljerad förståelse

 

Få detaljerad förståelse för en persons mentala kapacitet och hur snabbt han eller hon kan ta sig an en ny roll/ett nytt system med med hjälp av ThomasGIA.

detailed insight icon

Förstå generell intelligens

Den totala percentilen ger ett mått av en kandidats generella intelligens, samtidigt som man fokuserar på hur han eller hon reagerar på träning, mental bearbetningshastighet, koncentrationsförmåga och potential att snabbt utvecklas.

Aptitude_ Assessment info

Funktioner

 • Typ av verktyg Kapacitet
 • Format: 5 tidtagna deltest
 • Tidsåtgång:  30–45 minuter
 • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Registrerad hos British Psychological Society och granskad enligt tekniska kriterier som fastställts av European Federation of Psychologists' Associations

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

We simply would not be where we are today without the GIA from Thomas International. The feedback that these assessments provide is invaluable.

Simon Bastin-Mitchell
Commercial Manager
Aptitude_ Background & Theory 1

Bakgrund och teori

ThomasGIA, utvecklades först som ett sätt att mäta intellektuell förmåga och inlärningskapacitet hos de väpnade styrkorna inom den Brittiska armén känt under namnet the British Army Recruitment Battery (BARB). Testerna vidareutvecklades sedan av dr Peter Dann och har varit en del av Thomas verktygslåda sedan 2006.

Intelligens kan definieras med flytande och kristalliserade komponenter:

 • Flytande intelligens (ren bearbetningshastighet) – används för att lösa nya problem, använda logik i nya situationer och identifiera mönster.
 • Kristalliserad intelligens (inlärda faktorer) – Detta är förmågan att använda inlärda kunskaper och erfarenheter.

GIA handlar om flytande intelligens och tittar på en individs snabbhet att bearbeta information och förmåga att lära sig och utveckla nya färdigheter, snarare än att mäta ”IQ”.

Ladda ner produktbladet för mer information om hur ThomasGIA kan hjälpa er att bättre förstå era medarbetares inlärningshastighet och reaktion på utbildning

Aptitude format

Format

ThomasGIA, består av fem deltester som bygger på processer som t.ex. tänkande, språk, beslutsfattande, inlärning och minne.

Varje test mäter olika kognitiva funktioner (se nedan):

Reasoning icon

Slutledningsförmåga

Testet mäter förmågan att dra slutsatser, förmågan att resonera utifrån den information som tillhandahålls och att dra korrekta slutsatser. Testet bedömer individens förmåga att hålla information i korttidsminnet och lösa problem.

Perceptual Speed icon

Perceptuell snabbhet

Deltestet mäter uppfattningen av felaktigheter i skriftligt material, siffror och diagram, förmågan att ignorera irrelevant information, förmågan att känna igen likheter och skillnader samt identifiera felaktigheter. Det testar hastigheten för semantisk kodning och jämförelse.

Numerical Reasoning Icon

Numerisk snabbhet

Deltestet mäter förmågan till numerisk hantering och grundläggande förmåga till numeriskt resonemang, förmågan att snabbt se rimlighet i siffror och snabbhet i huvudräkning. Det mäter i vilken grad en person kan arbeta bekvämt med kvantitativa begrepp.

Word Meaning icon

Ordförståelse

Deltestet bedömer ordkunskap och ordförråd. Det bedömer förståelsen av ett stort antal ord och förmågan att identifiera ord som har liknande eller motsatt betydelse. Det bedömer förmågan att arbeta i miljöer där det krävs en tydlig förståelse för skriftliga eller muntliga instruktioner.

Spatial Visualisation Icon

Spatial förmåga

Deltestet mäter förmågan att skapa och manipulera mentala bilder av objekt. Deltestet korrelerar med tester av mekaniskt resonemang och bedömer individens förmåga att använda mental visualisering för att jämföra former. Det handlar om förmågan att arbeta i miljöer där visualiseringsförmåga krävs för att förstå och utföra uppgifter.

Behaviour Validity

Reliabilitet och validitet

GIA har genomgått rigorösa vetenskapliga tester för att fastställa dess reliabilitet och validitet som psykologiskt bedömningsverktyg. Olika forskningsstudier har visat att GIA är ett stabilt och valid mått på inlärningsförmåga.

GIA är registrerad hos British Psychological Society (BPS) efter att ha granskats enligt de tekniska kriterier som fastställts av European Standing Committee on Tests and Testing, som är en del av European Federation of Psychologists' Associations.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är General Intelligence Assessment (ThomasGIA)?

General Intelligence Assessment (GIA) är ett kapacitets- och förmågetest  som hjälper arbetsgivare att förutsäga hur snabbt en person kommer att anpassa sig till en ny roll eller ett nytt system.

Hur fungerar ThomasGIA?

GIA består av deltester som mäter en individs kognitiva funktion inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Poängen bestäms av hur snabbt och exakt deras svar är och jämförs sedan med en normgrupp för att avgöra om poängen är lägre, högre eller i linje med majoriteten av den akutella populationen.

Vilka är fördelarna med ThomasGIA för en organisation?

GIA-rapporten ger er en uppskattning av en individs generella intelligens och ger en inblick i hur individen reagerar på träning samt dennes mentala bearbetningshastighet, koncentrationsförmåga och potential att snabbt utvecklas.

Därför kan GIA hjälpa er att besvara frågor om era medarbetare, t.ex. ”Är de snabbtänkta”, ”Klarar de av befattningens mentala krav?”, ”Är de bra på att lösa problem?” och ”Hur snabbt kan de lära sig?”.